Η πειρατεία -όρος που εκφράζει στην καθομιλουμένη την έννοια της προσβολής των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας- αναφέρεται στην κατασκευή, διανομή και πώληση μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων (πειρατικών αντιγράφων) υλικού προστατευόμενου από την πνευματική ιδιοκτησία. Η πειρατεία στην πνευματική ιδιοκτησία εκδηλώνεται με διάφορες μορφές και αφορά κυρίως στον τομέα της μουσικής, των οπτικοακουστικών έργων, των προγραμμάτων Η/Υ, των εκδόσεων και των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

H πειρατεία αγαθών που ενσωματώνουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αποκτά ανησυχητικές διαστάσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων σε μια πρόσφατη έρευνα ανακοίνωσε ότι το 5% του παγκόσμιου εμπορίου αφορά σε πειρατικά προϊόντα. Η ΕΕ αντίστοιχα διαπίστωσε ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 5-7% του παγκόσμιου εμπορίου βασίζεται στην πειρατεία, που ισοδυναμεί με απώλεια εσόδων έως και 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ερευνώντας στο ίδιο επίπεδο ο ΟΟΣΑ τοποθετεί τις υπολογιζόμενες απώλειες στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της πειρατείας πάνω από το 5%. Τα ίδια ανησυχητικά νούμερα παρουσιάζονται και στον τομέα της απώλειας θέσεων εργασίας λόγω του φαινομένου της πειρατείας. Υπολογίζεται ότι χάνονται περίπου 120.000 θέσεις εργασίας το χρόνο στις ΗΠΑ και 100.000 θέσεις στην ΕΕ.

Συνοπτικά οι συνέπειες του φαινομένου της πειρατείας περιλαμβάνουν τις παρακάτω:

 • Απώλεια εισοδήματος λόγω μειωμένων εισπράξεων ΦΠΑ και τελωνειακών δασμών
 • Απώλεια θέσεων εργασίας
 • Μη δυνατότητα ανάπτυξης των σχετικών πολιτιστικών – και όχι μόνο - βιομηχανιών (κίνδυνος απομείωσης των πολιτιστικών αγαθών ελλείψει κινήτρων)
 • Μείωση επενδύσεων ξένων κεφαλαίων
 • Απειλή για την προστασία του καταναλωτή
 • Αδυναμία επιβολής των σχετικών νόμων και εφαρμογής των διεθνών υποχρεώσεων
 • Διακύβευση του κύρους της χώρας

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) έχει πραγματοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό δράσεων για τη μείωση και σταδιακή εξάλειψη του φαινομένου της πειρατείας των πνευματικών έργων και εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό. Στο Παρατηρητήριο για την Πειρατεία (εφεξής το Παρατηρητήριο) που δημιουργήσαμε αναφέρονται αναλυτικά οι δράσεις που έχει αναλάβει τα παρελθόντα έτη ο ΟΠΙ.

Το Παρατηρητήριο συγκέντρωσε το σχετικό νομικό πλαίσιο, τόσο το ελληνικό όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, τη σχετική εθνική νομολογία και τις νέες εξελίξεις που αφορούν στο θέμα της προσβολής των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέλος, παρατίθεται μια σειρά χρήσιμων συνδέσμων (links) ελληνικών, κοινοτικών και διεθνών.

Το Παρατηρητήριο είναι μια δυναμική ιστοσελίδα που ενημερώνεται διαρκώς για τις τελευταίες εξελίξεις.

Συντονιστική Ομάδα για τα θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας (υπ’ αριθμ. Π48-7542/ΑΣ 3540/22.03.2008 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β’ 575/03.04.2008

 1. Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  • Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
   • Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας OTA
 2. Υπουργείο Οικονομικών
  • Γενικός Γραμματέας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
   • 33η Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων
  • Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε.
   • Σ.Δ.Ο.Ε.
 3. Υπουργείο Εξωτερικών
  • Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας
   • Β6 Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών ασχολούμενων με διεθνείς οικονομικές & νομισματικές υποθέσεις
 4. Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
  • Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
   • Γεν. Δ/νση Διεθνούς Οικον. Πολιτικής, Γ΄ Τμήμα, Δ/νση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου
  • Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
   • Γεν. Δ/νση Εσωτερικού Εμπορίου, Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων, Τμ. Β΄
   • Δ/νση Ελέγχων Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς
   • Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (σήματα)
 5. Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης
 6. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
  • Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας
 7. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  • Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων
   • Δ/νση Τεχνολογικής Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
 8. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Γενικός Γραμματέας
   • Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Ειδικών Διεθνών Νομικών Σχέσεων
 9. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
  • Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης
   • Αρχηγείο ΕΛΑΣ Δ/νση Δημ. Ασφάλειας, Τμήμα 2ο
   • Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων
 10. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Γενική Γραμματέας Πολιτισμού
 11. Δήμος Αθηναίων
  • Αντιδήμαρχος Καταστημάτων & Ασφάλειας
   • Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
 12. Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 13. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΑΠ 114/2009, Νόμος, ΑΠ 122/2009, Νόμος, ΑΠ 1500/2006, ΠοινΧρον 2007, 704, ΑΠ 1273/2005, ΠοινΛογ 2005, 1195, ΑΠ 1899/2004, ΠοινΛογ 2004, 1899, ΕφΛαρ 121/2006, ΕφΑθ 2288/2003, ΠοινΔικ 2004, 941, ΕφΛαρ 629/2002, ΠοινΔικ 2002, 1145, ΠλημΑθ 2271/2002, ΠοινΔικ 2002, 1164, ΠλημΡόδου 26/2008, ΠοινΧρον 2008, 370

Για περισσότερες Αποφάσεις Δικαστηρίων βλέπε: Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

 • Το Συμβούλιο της ΕΕ εγκρίνει σχέδιο δράσης για τα τελωνεία της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση των παραβάσεων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • Νέα ιστοσελίδα για την προστασία των δικαιούχων διανοητικής ιδιοκτησίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.