Βιβλιογραφία

Σύγκρουση του δικαιώματος στην προσωπικότητα με το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού έργου πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το δικαίωμα του συγγραφέως εν Ελλάδι (κατά τον ΓΥΠ / Νόμον του 1909).

Εμπορικός Κώδικας.

Το δίκαιον της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το δίκαιον της πνευματικής ιδιοκτησίας, ήτοι ιστορία αυτού και σύγχρονος κατάστασις παρά τοις πεπολιτισμένοις λαοίς, και παρ’ ημίν, μετά Νομοσχεδίου εν τέλει. 2η έκδοση.

Σύμβασις εκμεταλλεύσεως έργων λόγου και τέχνης.

Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νομολογιακή έρευνα αυτών εν Ελλάδι.

Η τεχνολογική προστασία και η ψηφιακή διαχείριση των έργων στο πλαίσιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η τεχνολογική προστασία και η ψηφιακή διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η νομική προστασία των εικαστικών έργων.