O OΠΙ στο πλαίσιο του ν. 2121/1993 και του ν. 4481/2017 ασκεί ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Γενικές αρμοδιότητες:

 • Ασκεί νομοπαρασκευαστική δραστηριότητα και έργο για την ενσωμάτωση για τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και υποβάλλει προτάσεις νομοθετικών τροποποιήσεων για τη βελτίωση και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
 • Παρέχει γενικής φύσεως πληροφορίες στο κοινό σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων
 • Εκπροσωπεί την Ελλάδα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπως στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO)
 • Επιμορφώνει και ενημερώνει δικαστές, δικηγόρους, διοικητικούς υπαλλήλους, δημιουργούς, δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων, φοιτητές και σπουδαστές, καθώς και γενικά ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων μέσω επιστημονικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων
 • Παρέχει υπηρεσίες χρονοσήμανσης, δηλαδή, υπηρεσίες απόκτησης βεβαίας χρονολογίας σε σχέση με έργα ή αντικείμενα προστασίας που ενδέχεται να προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικό δικαίωμα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας timestamp.gr
 • Συνεπικουρεί σε νομικό, τεχνικό και διοικητικό επίπεδο το έργο της Επιτροπής για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) του α. 66Ε ν. 2121/1993
 • Λαμβάνει μέσω της ειδικής πύλης που έχει διαμορφώσει (a18.opi.gr) και αποστέλλει στους δικαιούχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης τις υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 από τους οφειλέτες καταβολής της εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή
 • Ορίζει κατόπιν σχετικού αιτήματος από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ορκωτούς ελεγκτές για τον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου οποιασδήποτε υπεύθυνης δήλωσης του α. 18 ν. 2121/1993
 • Σε περίπτωση μη επίτευξης σχετικής συμφωνίας μεταξύ των δικαιούχων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης καθορίζει με απόφασή του τον τρόπο είσπραξης και καταβολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής του α. 18 ν. 2121/1993 στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της κάθε κατηγορίας δικαιούχων
 • Προβαίνει στη βάση σχετικής απόφασής του στον καθορισμό της κατανομής της εύλογης αμοιβής για τον δημόσιο δανεισμό δυνάμει του άρθρου 5Α του ν. 2121/1993 σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης
 • Καταρτίζει πίνακα μεσολαβητών για την περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, φορέων εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης και ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών δυνάμει των άρθρων 3Α και 3Β του ν. 2121/1993
 • Καταρτίζει πίνακα μεσολαβητών, στον οποίον μπορούν να καταφύγουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς, αναφορικά με την πρόσβαση και διαθεσιμότητα οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία
 • Παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και συλλογικής διαχείρισης
 • Καταρτίζει πίνακα διαιτητών/διαμεσολαβητών λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των μερών για την επίλυση διαφορών αναφορικά με το ύψος της οφειλόμενης για τη χρήση των έργων αμοιβής (α. 23 παρ. 4 και 5 ν. 4481/2017), καθώς και για την περίπτωση μη λήψης εκ μέρους των δικαιούχων εκούσιων μέτρων προς όφελος τρίτων που επωφελούνται από τις εξαιρέσεις του Τέταρτου Κεφαλαίου του ν. 2121/1993 (α. 66Α παρ. 5 ν. 2121/1993) (όπως επίσης και στις περιπτώσεις των άρθρων 34Α, 35 παρ. 9, 39Α και 66ΣΤ παρ. 10 ν. 2121/1993).
 • Αναρτά στην ιστοσελίδα του τις βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης αναπαραγωγής έργων ή άλλων αντικειμένων προστασίας με σκοπό τη διεξαγωγή εξόρυξης κειμένων και δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας που πραγματοποιείται από ερευνητικούς οργανισμούς και ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομίας σε υλικό στο οποίο έχουν νόμιμη πρόσβαση καθώς και σχετικά με τα μέτρα που επιτρέπεται να εφαρμόζουν οι δικαιούχοι, τις οποίες συνομολογούν οι ανωτέρω φορείς και κοινοποιούν στον ΟΠΙ
 • Αναρτά στην ιστοσελίδα του τις διαθέσιμες στην αγορά άδειες που επιτρέπουν την αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό, κατ’ αίτηση διάθεση στο κοινό για την ψηφιακή χρήση έργων κατά τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφόσον αυτές υφίστανται και γνωστοποιούνται στον ΟΠΙ
 • Αναφορικά με τα μη διαθέσιμα στο εμπόριο έργα, ο ΟΠΙ πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους, τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς σε κάθε τομέα και ενθαρρύνει τον τακτικό διάλογο μεταξύ των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων χρηστών και δημιουργών, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων οργανώσεων των ενδιαφερόμενων μερών, ειδικά για κάθε τομέα, με στόχο την ενίσχυση της καταλληλότητας και της χρηστικότητας των μηχανισμών χορήγησης μη αποκλειστικών αδειών για μη εμπορικούς σκοπούς με ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της προστασίας των δημιουργών
 • Αποτελεί τον εθνικό ανταποκριτή για τα δικαιώματα του ν. 2121/1993 για την Οδηγία 2004/48 σχετικά με την επιβολή δικαιωμάτων
 • Διαθέτει και επικαιροποιεί τακτικά ειδική κατηγορία στην ιστοσελίδα του αναφορικά με τη λειτουργία της ΕΔΠΠΙ, τις αποφάσεις που εκδίδει, καθώς και τις λίστες με τις διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) και ονόματα τομέα (domain names), που έχει διαταχθεί η διακοπή πρόσβασης
 • Προβαίνει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ιδίως για καθηγητές, δασκάλους, μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς μέσω δια ζώσης και υβριδικών σεμιναρίων, καθώς και μέσω της λειτουργίας του ‘COPYRIGHT SCHOOL’ (copyrightschool.gr), στο οποίο παρέχεται και δωρεάν υλικό για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα.

Ειδικότερες αρμοδιότητες στο πλαίσιο της εποπτείας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και λοιπών φορέων συλλογικής διαχείρισης:

 • Συνεπικουρεί το Υπουργείο Πολιτισμού στην άσκηση εποπτείας και ελέγχου της σύννομης λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια
 • Εισηγείται στο πλαίσιο του α. 4 του ν. 4481/2017 προς τον Υπουργό Πολιτισμού σχετικά με τη χορήγηση ή μη έγκρισης άδειας λειτουργίας αιτούντος οργανισμού συλλογικής διαχείρισης/οργανισμού συλλογικής προστασίας
 • Εισηγείται στο πλαίσιο του α. 4 του ν. 4481/2017 προς τον Υπουργό Πολιτισμού αναφορικά με την έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης για την έναρξη δραστηριοποίησης στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης
 • Αναρτά στην ιστοσελίδα του τις άδειες λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των οργανισμών συλλογικής προστασίας, τα αμοιβολόγια των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, τις συμβάσεις με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών, τις αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού με τις οποίες διαπιστώνεται παραβίαση της οικείας νομοθεσίας, καθώς και τους τους ενιαίους μορφότυπους χρήσης έργων
 • Διερευνά -κατόπιν σχετικής εντολής του Υπουργού Πολιτισμού - υποθέσεις γνωστοποίησης ενδεχόμενων παραβιάσεων των διατάξεων του ν. 4481/2017 ή του ν. 2121/1993 και προβαίνει στις σχετικές εισηγήσεις προς τον Υπουργό Πολιτισμού
 • Σε περίπτωση συνέχισης της διαδικασίας για τη διαπίστωση από τον Υπουργό Πολιτισμού παραβίασης των διατάξεων του ν. 4481/2017 ή του ν. 2121/1993 εισηγείται το είδος της κύρωσης που κατά τη γνώμη του πρέπει να επιβληθεί, καθώς και το ύψος του διοικητικού προστίμου ανά περίπτωση
 • Συνιστά την αρμόδια αρχή στην Ελλάδα για την ενημέρωση της αρμόδιας αρχής άλλου Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. και την παροχή/ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τη συμμόρφωση με και την εφαρμογή των διατάξεων για τη συλλογική διαχείριση που ασκούν οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι/ες στο άλλο αυτό Κράτος – Μέλος και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια.
 • Δύναται, κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 51Α του ν. 4481/2017 και έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, σε περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργίας οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 του ν. 4481/2017, να αναλάβει τη διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων - μελών του οργανισμού ή της οντότητας του άρθρου 50 του ν. 4481/2017, η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη.