Η Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) συστήθηκε με τον ν. 4481/2017 και στόχο έχει να διευκολύνει την εξωδικαστική αντιμετώπιση περιπτώσεων διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

 • τον Πρόεδρο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)
 • έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
 • έναν εκπρόσωπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής συνιστά μία διοικητική διαδικασία, η οποία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος (το πολύ εντός 60 ημερών) επιτρέπει σε κάθε δικαιούχο που προσφεύγει ενώπιόν της σε σχέση με την παράνομη διάθεση έργων του στο διαδίκτυο να επιτύχει (εάν η προσφυγή του ευσταθεί) την άμεση απομάκρυνση ή τη διακοπή πρόσβασης στο έργο του ανάλογα με τις περιστάσεις και χωρίς να στερείται του δικαιώματός του προσφυγής στα δικαστήρια. Εάν ωστόσο προσφύγει στα δικαστήρια πριν την υποβολή αίτησης στην Επιτροπή ή κατά τη διάρκεια εξέτασης τής υπόθεσής του από την Επιτροπή, η υπόθεσή του τίθεται στο αρχείο.

Οποιοσδήποτε του οποίου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά δικαιώματα προσβάλλονται στο διαδίκτυο (π.χ. δημιουργοί, ερμηνευτές-καλλιτέχνες, εκδότες, οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, κ.ο.κ.).

Σε κάθε περίπτωση προσβολών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο ΕΚΤΟΣ από:

 • προσβολές που τελούνται από τελικούς χρήστες με την τηλεφόρτωση έργων (downloading) ή
 • με τη ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής (streaming) ή
 • περιπτώσεις ανταλλαγής αρχείων μέσω ομότιμων δικτύων (peer to peer), οι οποίες
 • επιτρέπουν την απευθείας ανταλλαγή μεταξύ τελικών χρηστών έργων σε ψηφιακή μορφή ή
 • περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων με την τεχνική του υπολογιστικού νέφους (cloud computing).
 • Προκαταβολή του τέλους εξέτασης της υπόθεσης.
 • Χρήση της προδιατυπωμένης αίτησης που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ.
 • Επισύναψη κάθε εγγράφου που αναφέρεται στην αίτηση ως υποχρεωτικό, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου πρόσφορου για την απόδειξη του δικαιώματος.
 • Προηγούμενη χρήση τυχόν αντίστοιχης διαδικασίας του φορέα παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), η οποία, ενώ έχει ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρόνου, δεν έχει τελεσφορήσει.

Το τέλος εξέτασης ανέρχεται στα:

 • 372 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 1 όνομα τομέα
 • 620 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 2 έως 5 ονόματα τομέα
 • 868 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 6 έως 10 ονόματα τομέα
 • 1240 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει 11 έως 50 ονόματα τομέα
 • 1240 ευρώ, εφόσον η αίτηση αφορά σε διακοπή πρόσβασης σε διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση περιεχομένου με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής. Κάθε τέτοια αίτηση δεν μπορεί να αφορά σε περισσότερες από πενήντα (50) διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου.

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Πρόστιμο 500 - 1000 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.

Δείτε το infographic με τη διαδικασία καταγγελίας για παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο.