Ο ΟΠΙ δημιούργησε την υπηρεσία της ηλεκτρονικής χρονοσήμανσης προκειμένου να διευκολύνει όλους τους δημιουργούς (ανεξαρτήτως είδους έργων και ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για επαγγελματίες ή ερασιτέχνες) να αποκτούν βεβαία χρονολογία για την ύπαρξη ενός έργου τους. Η υπηρεσία ηλεκτρονικής χρονοσήμανσης του ΟΠΙ είναι διαθέσιμη μέσω του ιστοτόπου timestamp.gr.

Η χρονοσήμανση ενός έργου αποτελεί μια από τις πρακτικές που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση του δημιουργού μέσω της τεκμηρίωσης της χρονικής στιγμής ύπαρξης του έργου. H υπηρεσία ηλεκτρονικής χρονοσήμανσης ουσιαστικά ταυτοποιεί μοναδικά ένα έργο - σε ψηφιακή ή ψηφιοποιημένη μορφή - και καταγράφει την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής του σε αυτήν.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία αυτή δεν συνιστά διατύπωση ή προϋπόθεση απόκτησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων επί του έργου, δεδομένου ότι το δικαίωμα αποκτάται (τόσο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο όσο και τις διεθνείς συμβάσεις) ατύπως και χωρίς να απαιτείται κατάθεσή του. Προκειμένου ένα έργο να προστατεύεται πρέπει να συνιστά πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή (α. 2 ν. 2121/1993). Το κατά πόσο ένα έργο πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις κρίνεται από τα δικαστήρια.

Συμπερασματικά, με την ηλεκτρονική χρονοσήμανση ενός έργου πιστοποιείται η δεδομένη χρονική στιγμή ύπαρξής του. Το αν το υποβληθέν αρχείο αποτελεί έργο προστατευόμενο με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα, καθώς και το αν υφίσταται προσβολή δικαιώματος συνιστούν ζητήματα για τα οποία αποφαίνεται η Δικαιοσύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία επισκεφθείτε www.timestamp.gr/el/information.