Νόμοι

Άρθρο 66Ε του νόμου 2121/1993 (όπως αντικατατάθηκε με το α. 48 του ν. 4821/2021): Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.

 

Υπουργικές Αποφάσεις

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 47317 - 15.02.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/246049/07.06.2021 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 66Ε του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4708/2020 (Α΄ 140)», (Β΄2410).

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Επικρατείας 4419 - 20.09.2021
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3897/20.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας «Καθορισμός στοιχείων της αίτησης της υποπαρ. 1 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/ 1993 «Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο» ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, της απόφασης, καθορισμός ύψους τέλους εξέτασης αίτησης και τρόπου καταβολής αυτού» (Β’ 3194).

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Επικρατείας - ΥΠΠΟΑ/3897 - 20.07.2021
Καθορισμός στοιχείων της αίτησης της υποπαρ. 1 της παρ. 10Α του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 «Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο» ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, της απόφασης, καθορισμός ύψους τέλους εξέτασης αίτησης και τρόπου καταβολής αυτού.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - ΥΠΠΟΑ/246049 - 07.06.2021
Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 66Ε του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 481/2017 (Α’ 100) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4708/2020 (Α’140).

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/77883/1601 - 17.02.2020

Τροποποίηση της απόφασης σύστασης και συγκρότησης επιτροπής για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/248407/17434/12866/490 - 08.06.2018

Τροποποίηση της απόφασης σύστασης και συγκρότησης της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 66Ε του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α’/20.7.2017) και καθορισμός αμοιβής των μελών της.

Υπουργείο Οικονομίας - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 61840/5094/4171/240 - 27.02.2018

Καθορισμός διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών είσπραξής του.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ ΤΥΕΦΤΠ//42270/3639/3477/197 - 07.02.2018

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 66Ε του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α΄/20.7.2017) και καθορισμός αμοιβής των μελών της.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ ΤΥΕΦΤΠ/42269/3638/3476/196 - 07.02.2018

Συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και καθορισμός τέλους εξέτασης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α' 100/20.7.2017).