Άρειος Πάγος

ΑΠ 524/2004

Γενικός Κανονισμός Προσωπικού ΕΡΤ Α.Ε. Τρόπος προσλήψεως, υπό το κράτος της ισχύος του, με σχέση εργασίας τακτικού και εκτάκτου προσωπικού αυτής. Εξωτερικοί έκτακτοι συνεργάτες της ΕΡΤ. Τρόπος προσλήψεώς τους για την παραγωγή ή την εκτέλεση ορισμένου και συγκεκριμένου έργου. Οι αμέσως ανωτέρω συνεργάτες δεν ανήκουν στο τακτικό ή έκτακτο προσωπικό της εταιρείας και ούτε συνδέονται με αυτήν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Απεναντίας, οι συμβάσεις τους με την ΕΡΤ, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους, της φύσεως, του περιεχομένου και του είδους των παρεχομένων υπηρεσιών τους, καθώς και του συμφωνηθέντος ή εφαρμοζομένου τρόπου αμοιβής τους, φέρουν, κατ΄ επιταγή του νόμου, το χαρακτήρα της μισθώσεως έργου. Επομένως, η πρόσληψη εκτάκτων συνεργατών από την ΕΡΤ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι άκυρη, ως απαγορευμένη από το νόμο και ουδέν αποτέλεσμα παράγει. Περιστατικά (αναιρεί την Εφετείου Αθηνών 4064/2000) (Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, lawdb.intrasoftnet.com). 

ΑΠ 1251/2003

Στα έργα συνεργασίας (αυτά που δημιουργήθηκαν με τη σύμπραξη πλειόνων συντελεστών κατά τρόπο που η συμβολή του ενός επηρεάσει τη συμβολή του άλλου) οι δημιουργοί είναι συνδικαιούχοι του ηθικού και περιουσιακού δικαιώματος και γι’ αυτό νομιμοποιούνται ενεργητικά στις αγωγές. Σε περίπτωση μελοποιηθέντος ποιήματος, όπου χρησιμοποιήθηκε από τρίτον μόνο η μελωδία, νομιμοποιείται στις σχετικές αγωγές και ο ποιητής (ΕΕμπΔ 2004, σελ. 174, ΧρΙΔ 2004, σελ. 169). Οι περισσότεροι πνευματικοί δημιουργοί ενός έργου είναι συνδικαιούχοι του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος επί του έργου (ΕλΔ 2005, σελ. 423). 

ΑΠ 1248/2003

Για να χαρακτηρισθεί ένα έργο ως αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε ο δημιουργός του να τύχει της προστασίας που παρέχει ο νόμος αυτός, θα πρέπει να είναι πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. Το αν ένα πνευματικό δημιούργημα είναι πρωτότυπο ή όχι αποτελεί ζήτημα πραγματικό (ΕλΔ 2005, σελ. 458). Δεν είναι πρωτότυπο έργο η σχεδίαση κρεμαστής γέφυρας (ΕΕμπΔ 2004, σελ. 176, ΧρΙΔ 2004, σελ. 67). 

ΑΠ 1054/2003

Τα εγκλήματα των άρθρων 66 παρ. 1 ν 2121/93 και 386 παρ. 1 ΠΚ πλήσσουν διαφορετικά έννομα αγαθά και δεν συμπίπτουν, ώστε συρρέουν μεταξύ τους μεταξύ τους αληθινά και, επομένως, είναι δυνατή η απαλλαγή του κατηγορουμένου για το ένα και η καταδίκη του για το άλλο (ΠοινΔικ 2003, σελ. 1285 περίλ.). 

ΑΠ 907/2003

Το πότε η εκτέλεση είναι δημόσια ή μη αποτελεί πραγματικό ζήτημα και εξαρτάται από το αν η εκτέλεση ή η ερμηνεία ενός έργου γίνεται κάτω από συνθήκες που την κάνουν προσιτή σε αόριστο αριθμό προσώπων, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις μεταξύ τους. Δημόσιος δε χώρος είναι κάθε χώρος όπου καταρχήν ο καθένας μπορεί να έχει προσπέλαση, έστω και με ορισμένο αντάλλαγμα που μπορεί να συνδυάζεται με το αντάλλαγμα για άλλες υπηρεσίες σχετικές με τον χώρο αυτό, όπως για παράδειγμα ένα εστιατόριο (ΠοινΔικ 2003, σελ. 1156 περίλ., Συνήγορος 2003, σελ. 370 περίλ., ΕλΔ 2003, σελ. 1480 απόσπ.). 

ΑΠ 865/2003

Για κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα τέλεση του αδικήματος του άρθρου 66 παρ. 1, 2 στοιχ. γ΄ του ν 2121/93 κατηγορείται όποιος με περισσότερες πράξεις και χωρίς δικαίωμα προβαίνει σε αναπαραγωγή με ειδικά μηχανήματα ψηφιακών δίσκων, που είχε σκοπό να τους θέσει σε κυκλοφορία, χωρίς τη συναίνεση και την εντολή των φωνογραφικών εταιριών, στις οποίες είχαν εκχωρηθεί τα νόμιμα δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών από την ΑΕΠΙ. Στην πράξη αυτή προέβη με σκοπό να πορισθεί παράνομα εισόδημα προς βιοπορισμό, όπως προκύπτει από την υποδομή που είχε διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξεώς του (ΠοινΔικ 2003, σελ. 1153 περίλ.). 

ΑΠ 836/2003

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 και 2 του ν 1597/86 δημιουργοί, καλλιτέχνες-ερμηνευτές και παραγωγοί υλικών φορέων ήχου ή/και εικόνας είναι δυνατό να συμφωνούν συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας για ορισμένο χρόνο. Οι συμβάσεις αυτές γίνονται εγγράφως και η διάρκειά τους δεν μπορεί να συμφωνηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρία χρόνια, ενώ αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη. Όροι συμβάσεων που περιλαμβάνουν ποσοτική ή άλλη περιγραφή καλλιτεχνικού έργου είναι άκυροι ως προς την παράταση της σύμβασης. Από τις διατάξεις αυτές, ενόψει και του σκοπού τους, ο οποίος είναι ο αποκλεισμός των περιοριστικών της προσωπικότητας του καλλιτέχνη μακροχρόνιων συμβατικών δεσμεύσεων, προκύπτει ότι η ακυρότητα της πέραν της τριετίας χρονικής διάρκειας αφορά αποκλειστικά τις συμβάσεις μεταξύ των δημιουργών και καλλιτεχνών-ερμηνευτών αφενός και των παραγωγών υλικών φορέων αφετέρου, ήτοι των φυσικών ή νομικών προσώπων με πρωτοβουλία και ευθύνη των οποίων πραγματοποιείται η πρώτη εγγραφή σειράς ήχων ή/και εικόνων και είναι σχετική υπέρ των δημιουργών και καλλιτεχνών-ερμηνευτών (ΧρΙΔ 2003, σελ. 999). 

Άρειος Πάγος 820/2003

... Είναι αναγκαίο για την πληρότητα της αιτιολογίας της απόφασης να αναφέρονται στο σκεπτικό της καταδικαστικής για το αδίκημα του άρθρου 66 παρ. 1 του ν 2121/93 απόφασης συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που να συνιστούν δημόσια εκτέλεση των επίμαχων μουσικών συνθέσεων, ενόψει και του ισχυρισμού του αναιρεσείοντος ότι επρόκειτο όχι περί απαγορευμένης δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, αλλά περί απλής ραδιοφωνικής ακρόασης προς δική του ενημέρωση (ΠοινΔικ 2003, σελ. 1070, παρατ. Γ. Νούσκαλη, ΠοινΔικ 2003, σελ. 1147 περίλ.). 

ΑΠ 638/2003

Πνευματική ιδιοκτησία. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος του άρθρου 66 παρ. 1 του ν. 2121/1993. Απαλλαγή από την κατηγορία της παράνομης οργάνωσης δημόσιας εκτέλεσης αντικειμένου πνευματικής ιδιοκτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δημοτικής επιχείρησης, που διοργάνωσε συναυλία, όπου ορισμένα τραγούδια ερμηνεύτηκαν από το δημιουργό τους, ο οποίος όμως είχε εκχωρήσει τα δικαιώματα επί των τραγουδιών του σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και δεν ελήφθη άδεια από τον οργανισμό αυτό. Δεκτή η αναίρεση κατά το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. β΄ και ε΄ ΚΠοινΔ (ΠοινΛογ 2003, σελ. 656).

ΑΠ 169/2003