Το δίκαιον της πνευματικής ιδιοκτησίας, ήτοι ιστορία αυτού και σύγχρονος κατάστασις παρά τοις πεπολιτισμένοις λαοίς, και παρ’ ημίν, μετά Νομοσχεδίου εν τέλει. 2η έκδοση.