Τεχνικά μέσα και αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. Η εθνική νομοθεσία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση προβλέπει την καταβολή εύλογης αμοιβής στους δημιουργούς και σε ορισμένους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων. Η είσπραξη της αμοιβής αυτής γίνεται από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που καλύπτουν εν όλω ή εν μέρει την ενδιαφερόμενη κατηγορία δικαιούχων. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι εξωτερικές κάρτες μνήμης, οι εξωτερικοί οδηγοί αποθήκευσης και οι εξωτερικοί φορητοί σκληροί δίσκοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 Ν. 2121/1993, όπως ισχύει.