Η προστασία του λογισμικού από την αθέμιτη οικειοποίηση.