Η προστασία του συγγενικού δικαιώματος του παραγωγού φωνογραφημάτων ιδίως μετά την πάροδο πεντηκονταετίας από τη γένεσή του.