Η προστασία του συγγενικού δικαιώματος του παραγωγού φωνογραφημάτων μετά την πάροδο πεντηκονταετίας από τη γένεσή του.