Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΠατρ 872/2016

ΜΠρΠατρ 871/2016

ΜΠρΠατρ 870/2016

ΜΠρΠατρ 869/2016

ΜΠρΚατ 253/2016

ΜΠρΚαβ 252/2015

Αθέμιτος ανταγωνισμός. Ασφαλιστικά μέτρα. Διακριτικός τίτλος. Τίτλος εφημερίδας. Αρχή προτεραιότητας. Το δικαίωμα επί του διασχηματισμου δεν αποσβέννυται με τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης. Πλαγιαστική αγωγή. Δεν μπορεί να ασκηθεί σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη ούτε δικαιολογείται από τυχόν αδράνεια του συνδίκου. Πτώχευση εκδοτικής επιχείρησης. Παραποίηση τίτλου εφημερίδας με παρόμοιο κασέ και λοιπές παραπλανητικές ενέργειες από τη μεσεγγυούχο των κινητών της πτωχεύσασας και από τον πατέρα της και παλαιό μέτοχο αυτής. Δυνατότητα πρόκλησης σύγχυσης στο αναγνωστικό κοινό ακόμα και μόνο από την πρώτη σελίδα. Χρήση του παλαιού τίτλου ως μέρος του νέου διασχηματισμού. Αμεσος κίνδυνος απομείωσης της αξίας της πτωχευτικής περιουσίας. Πραγματικά περιστατικά. Απορρίπτεται η πλαγιαστική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από πρώην εργαζομένους της πτωχής εταιρείας που είχαν αναγγείλει τις απαιτήσεις τους. Δέχεται την αίτηση του συνδίκου πτώχευσης και υποχρεώνει τους καθ’ων να παύσουν να χρησιμοποιούν τον προηγούμενο τίτλο στο διασχηματισμό του τίτλου τους με την απειλή της χρηματικής ποινής των 1.000,00 €υρώ και της προσωπικής κράτησης 3 μηνών για κάθε παράβαση του διατακτικού.

ΜΠρΗλ 247/2016

ΜΠρΧαλκ 179/2016

ΜΠρΧαλκ 178/2016

ΜΠρΤρικ 174/2016