Ο ΟΠΙ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μετσόβου 5) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο ΟΠΙ ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 69 Ν.2121/1993 για την «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (ΦΕΚ Α/25/1993) σε συνδυασμό με το ΠΔ 311/1994 (ΦΕΚ A/165/1994) με το άρθρο 8 παρ. 13 και 14 Ν.2557/1997 (ΦΕΚ Α/217/1997), καθώς και με το άρθρο 7 παρ. 13 Ν.2819/2000 (ΦΕΚ Α/84/2000). Ο Οργανισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Διαβάστε περισσότερα

 

Δεδομένων των εξελίξεων για τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ΑΕΠΙ Α.Ε. ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) οφείλει να διευκρινίσει τα εξής:

  1. Η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών που είδε το φως της δημοσιότητας μετά την 8η Φεβρουαρίου 2017 αφορά μόνον σε έναν οργανισμό και συγκεκριμένα στην ΑΕΠΙ Α.Ε. Είναι προφανές ότι δεν μπορούν βάσει της έκθεσης αυτής να συναχθούν συμπεράσματα για τη λειτουργία των υπόλοιπων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και οι οποίοι είναι αυτοδιοικούμενοι (δηλαδή ελέγχονται από τα μέλη τους) και δεν αποτελούν κερδοσκοπικές εταιρείες.
  2. Ο θεσμός της συλλογικής διαχείρισης είναι ένας θεσμός απαραίτητος προκειμένου να μπορούν οι δημιουργοί και άλλοι δικαιούχοι να αμείβονται για τον πνευματικό τους μόχθο και να συνεχίζουν να δημιουργούν παράγοντας πολιτισμό. Μέσω του θεσμού της συλλογικής διαχείρισης διευκολύνεται η συλλογή δικαιωμάτων, η οποία διαφορετικά είτε θα ήταν αδύνατη είτε ιδιαίτερα δυσχερής τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους χρήστες αν ο κάθε δικαιούχος έπρεπε να συλλέγει μόνος του δικαιώματα εκτός του θεσμού της συλλογικής διαχείρισης.
  3. Είναι αυτονόητο ότι όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα καταβολών αμοιβών στους δημιουργούς και δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με την καταβολή των αμοιβών αυτών. Επισημαίνεται επίσης ότι ο έλεγχος και οι εξ αυτού συνέπειες σε κάποιον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης δεν αναιρεί τις ως άνω υποχρεώσεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο.