Βιβλιογραφία

Το δίκαιο της βιομηχανικής και της πνευματικής ιδιοκτησίας στην πράξη: Πέντε γνωμοδοτήσεις σε τέσσερις κύκλους υποθέσεων.

Το δικαίωμα του δημιουργού για διατήρηση της ακεραιότητας του έργου του: σειρά Σύγχρονα θέματα εμπορικού Δικαίου.

Η άσκηση του ηθικού δικαιώματος στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το δικαίωμα του δημιουργού για διατήρηση της ακεραιότητας του έργου του.

Το αντικείμενο του δικαίου του δημιουργού στο μουσικό τομέα.

Ελευθερία της τέχνης και δικαίωμα της προσωπικότητας.

Η νομική θέσις του παραγωγού κινηματογραφικών έργων.

Το οικονομικό κόστος της (μη) προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Αναγκαστική εκτέλεση για χρηματικές απαιτήσεις στην πνευματική ιδιοκτησία: Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1022 επ. ΚΠολΔ, Ι. Γενικό μέρος και συγκριτική έρευνα.

Πειρατικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και πνευματική ιδιοκτησία - Δικαιοσύνη και ΜΜΕ - 1ο Νομικό Συνέδριο (2 και 3 Δεκεμβρίου 1994), ΣΑΚΑ.