Βιβλιογραφία

Η Οδηγία 2001/29/ΕΚ για την πνευματική ιδιοκτησία στην κοινωνία των πληροφοριών: Μια εισαγωγή σε Κοινωνία των πληροφοριών και πνευματική ιδιοκτησία.

Πνευματική Ιδιοκτησία (2η έκδοση, 2004).

Αλλοίωση της φύσεως και «αποδυνάμωση» του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Λογισμικό (software) – νομική προστασία και συμβάσεις.

Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας.

Συμβάσεις έντυπης έκδοσης και αναδρομική εφαρμογή του ν. 2121/1993.

Ποινική προστασία προγράμματος Η/Υ στο ν. 2121/1993.

Ποινική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Νομική προστασία του λογισμικού των υπολογιστών.

Το δίκαιον των διακριτικών γνωρισμάτων: συμβολή εις την θεωρίαν των άυλων αγαθών.