Βιβλιογραφία

Σύγχρονα προβλήματα εμπορικού δικαίου.

Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και κοινοτικό κεκτημένο (6η έκδοση).

Πνευματική ιδιοκτησία (2η έκδοση 1984, 5η έκδοση 1991, 6η έκδοση 1995, 7η έκδοση 2000, 8η έκδοση 2002).

Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία.

Ένας οδηγός στο νέο νόμο για την πνευματική ιδιοκτησία.

Πνευματική ιδιοκτησία - νόμος 2121/1993 - Εκσυγχρονισμένη κωδικοποίηση.

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας - Η νέα κοινοτική Οδηγία 2004/48.

Κοινωνία των πληροφοριών και πνευματική ιδιοκτησία: Η ελληνική ρύθμιση.

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας - Η νέα κοινοτική Οδηγία 2004/48.

Η συνταγματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.