Βιβλιογραφία

Η άρνηση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης άϋλων αγαθών στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Πνευματική ιδιοκτησία: λημματογραφημένη ερμηνεία.

Πνευματική ιδιοκτησία: λημματογραφημένη ερμηνεία.

Οι συμβατικοί περιορισμοί στην εκμετάλλευση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία. Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 2121/1993: Αρθρογραφία – βιβλιογραφία – νομολογία.

Η πελατεία: Ένταξις πραγματικής προσδοκίας εις το σύστημα του δικαίου.

Δίκαιο ανταγωνισμού (2η έκδοση 1986, 3η έκδοση 2000, 4η έκδοση 2001).

Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας (2η έκδοση 1995, 3η έκδοση 1999, 4η έκδοση 2005, 5η έκδοση 2010).

Σύγχρονα προβλήματα εμπορικού δικαίου - Θέματα δικαίου ΙΙ.

Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο Ι: Εισαγωγή στην κοινοτική έννομη τάξη, θεμελιώδεις ελευθερίες, δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.