Βιβλιογραφία

Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα (2η έκδοση 2005).

Πνευματική ιδιοκτησία και internet - Οδηγία 2001/29/ΕΚ.

Νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

A world for information law.
A Defense of Intellectual Property Rights
A World for Information Law.

Νομική προστασία βάσεων δεδομένων.

Το δίκαιο της πληροφορίας.

Εγχειρίδιον Εμπορικού Δικαίου Ι (2η έκδοση).

Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας & δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού.