Βιβλιογραφία

The Audiovisual Works as Digital Library Content: Storage and Exploitation in: Ε-Publishing and Digital Libraries: Legal and Organizational Issues, ed. Information Science Reference, Hershey-New York

Οι συμφωνίες του γύρου της Ουρουγουάης για το διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών.

Η σύμβαση έντυπης έκδοσης – τα μείζονα θέματα και η αντιμετώπισή τους από τον Ν. 2121/1993.

Η συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τα δικαιώ­ματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου («TRIPS»): συνοπτική ανάλυση υπό το φως του Κοινοτικού Δικαίου - Οι συμφωνίες του γύρου της Ουρουγουάης για το διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών.