Βιβλιογραφία

Τα εικαστικά έργα & η νομική τους προστασία.

Προσβολή ηθικού δικαιώματος και δικαιώματος προσωπικότητας στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η γένεσις του έργου του πνεύματος και n έννομος προστασία αυτού προ της δημοσιεύσεως.

Εμπορική Νομοθεσία (2η έκδοση 2002, 3η έκδοση 2004).

Πνευματική ιδιοκτησία (ελληνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, σχόλια, νομολογία), σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Επιχειρήσεων & Εταιριών, τομ. 13.

Εγχειρίδιο Εμπορικού Δικαίου, τόμος 1, Οι έμποροι, τεύχ. 1, Γενικό μέρος (2η έκδοση 1995).

Περί φιλολογικής και καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας.

Η προστασία των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων κατά το ελληνικό δίκαιο.

Η Προστασία των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων κατά το ελληνικό δίκαιο: Συμβολή στην ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του Ν. 2121/1993 σε συσχετισμό με τις αvτίστoιxες διεθνείς και κοινοτικές ρυθμίσεις.

Φύση και λειτουργία της εκδοτικής σύμβασης.