Πολυμελές Πρωτοδικείο

ΠΠρΧαλκιδ 35/2012

Υποχρέωση ιδιοκτήτη ιντερνετ-καφέ σε καταβολή εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων, παράδοσης playlist για την δημόσια εκτέλεση έργων των μελών τους

ΠΠρΧαλκιδ 10/2012

Υποχρέωση ιδιοκτήτη μπαρ σε καταβολή εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων, παράδοσης playlist για την δημόσια εκτέλεση έργων των μελών τους

ΠΠρΘεσ 16827/2011

ΠΠρΘεσ 10329/2011

ΠΠρΠειρ 4399/2011

ΠΠρΠειρ 4244/2011

Υποχρέωση ναυτιλιακής εταιρείας σε καταβολή εύλογης αμοιβής σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων για δημόσια παρουσίαση των έργων των μελών του σε κοινόχρηστους χώρους πλοίων

ΠΠρΚατ 223/2011

Υποχρέωση ιδιοκτήτη μπαρ σε καταβολή εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων, παράδοσης playlist για την δημόσια εκτέλεση έργων των μελών τους

ΠΠρΚατ 182/2011

Υποχρέωση ιδιοκτήτη μπαρ σε καταβολή εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων, παράδοσης playlist για την δημόσια εκτέλεση έργων των μελών τους

ΠΠρΚατ 181/2011

ΠΠρΚατ 169/2011