Πολυμελές Πρωτοδικείο

ΠΠρΧαλ 14/2014

ΠΠρΘεσ 10329/2012

Υποχρέωση ιδιοκτήτη μπαρ σε καταβολή εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων, παράδοσης playlist για την δημόσια εκτέλεση έργων των μελών τους

ΠΠρΘεσ 1687/2012

Υποχρέωση ιδιοκτήτη μπαρ σε καταβολή εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων, παράδοσης playlist για την δημόσια εκτέλεση έργων των μελών τους

ΠΠρΚατ 62/2012

Υποχρέωση ιδιοκτήτη μπαρ σε καταβολή εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων, παράδοσης playlist για την δημόσια εκτέλεση έργων των μελών τους

ΠΠρΠειρ 4627/2012

Έννοια «νέου» σχεδίου ή υποδείγματος. Ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα. Έννοια και προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων που αποτελούν μέσα εξειδίκευσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση γνωρισμάτων που προκαλούν σύγχυση στο κοινό ισχύει ο κανόνας της χρονικής προτεραιότητας. Τι περιλαμβάνει η υποχρέωση παράλειψης αθέμιτου ανταγωνισμού. Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής προστασίας από πράξεις αθεμίτου ανταγωνισμού. Προϋποθέσεις για την προστασία του έργου ως άυλου αγαθού. Επίδειξη εγγράφων. Στοιχεία για το ορισμένο και νόμιμο του σχετικού αιτήματος. (Με σημείωση της Πιερρίνας Κοριατοπούλου - Αγγέλη στο ΔιΜΕΕ 2013/229).

ΠΠρΑθ 107/2014

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΛΕΞΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εξειδίκευση του κριτηρίου στην περίπτωση επιστημονικού λεξικού. Πρωτοτυπία στην επιλογή, την ερμηνεία, την παράθεση ετυμολογίας και παρατηρήσεων. Απόρριψη αγωγής ως αόριστης και ανεπίδεκτης δικαστικής εκτίμησης γιατί δεν περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που απαιτούνται για τη νομική της θεμελίωση και συγκεκριμένα δεν προσδιορίζεται η πρωτοτυπία του έργου, δεν περιέχεται έκθεση και αντιπαραβολή των λημμάτων και ερμηνευμάτων που έχουν τύχει αντιγραφής, δεν προσδιορίζεται το μέγεθος της ζημίας που υπέστη ο ενάγων και δεν εξειδικεύεται η παθητική νομιμοποίηση της δεύτερης εκ των εναγομένων εταιρίας.

ΜΠρΚοζ 52/2013

ΠΠρΚοζ 51/2013

ΠΠρΚοζ 156/2013

ΠΠρΚοζ 156/2013