ΜΠρΘεσ 12934/2014

Πνευματική ιδιοκτησία. Δημιουργία πρωτότυπου προγράμματος Η/Υ και δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης αυτού από τον έναν εκ των συνδημιουργών. Παραχώρηση του δικαιώματος αυτού σε ο.ε. στην οποία μετέχει ο συνδημιουργός, με τη διαλυτική αίρεση λύση της εταιρείας αν αυτός προβεί σε καταγγελία της εταιρείας ή αποχώρησης από αυτήν. Αν η εταιρεία εξακολουθήσει να εκμεταλλεύεται αυθαίρετα το πρόγραμμα, προσβάλλονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών και αυτοί ασκούν τις νόμιμες αξιώσεις τους, όπως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. (Παρατηρήσεις Γιάννη Γ. Γεωργόπουλου στα ΧρΙΔ 2015/49). (ΧΡΙΔ 2015/45).