ΜΠρΑθ 3562/2015

Πνευματική ιδιοκτησία. Προσβολή του ηθικού δικαιώματος δημιουργού επί των οπτικοακουστικών έργων του. Τμηματική χρήση τους από τους τηλεοπτικούς σταθμούς της εναγόμενης με συνέπεια την αλλοίωση του ιστορικού και καλλιτεχνικού μήνυματός τους. Παράλειψη μνείας του ονόματος του δημιουργού τους. Δικαιώματα του δημιουργού επί του έργου του. «Πρώτη μετάδοση» και αναμετάδοση ενός έργου. Έννοιες. Η παράνομη αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού έργου συνιστά προσβολή τόσο του συλλογικού έργου, όσο και των επιμέρους συμβολών.

Η αναπαραγωγή επιμέρους συμβολής, η οποία δεν επιδέχεται χωριστής και αυτόνομης εκμετάλλευσης, προσβάλλει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συλλογικού έργου. Μαχητό τεκμήριο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού έργου στον σκηνοθέτη. Πρόσωπα, πλην του σκηνοθέτη, των οποίων οι συμβολές έχουν δημιουργικό χαρακτήρα, και κατά κανόνα αποτελούν αυτοτελή έργα υπό την έννοια του άρθρου 2 ν. 2121/1993. Βίαιη διακοπή της δίκης λόγω της διακοπής λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. Διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης της αγωγής εναντίον του πρώτου εναγόμενου.