ΜΠρΑθ 2446/2014

Πνευματική ιδιοκτησία. Μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας. Διάρκεια. Η σχετική πρόβλεψη της διάταξης του άρθ. 15 παρ. 2 του ν. 2121/1993. Προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού. Δικαιώματα αυτού. Σε κάθε περίπτωση όταν ο αντισυμβαλλόμενος του δημιουργού μεταβιβάσει σε τρίτο περιουσιακές εξουσίες που δεν του έχουν μεταβιβασθεί από τον δημιουργό και ο τρίτος τις ασκήσει, τότε προσβάλλεται το δικαίωμα του δημιουργού εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου του και του συναλλασσόμενου με αυτόν τρίτου. Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας επί συγγραφικού έργου. Συμπληρωματική ερμηνεία της δικαιοπραξίας. Προϋποθέσεις. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. (ΕΦΑΔ 2014/592).