ΜΠρΚεφ 53/2014

ΚΤΕΛ και εισφορά του άρθρου 13 του ν. 2963/2001. Ο ν. 4199/2013 δεν εφαρμόζεται αναδρομικά για το χρονικό διάστημα πριν την 11/10/2013. Επικύρωση άκυρης απόφασης Γ.Σ. ανώνυμης εταιρείας. Για την αναγνώριση της ακυρότητας απαιτείται ειδικό έννομο συμφέρον. Μη κατάθεση αποθεματικού στους ειδικούς λογαριασμούς της ανωτέρω διάταξης κατά διαρκή παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου. Δεν υπόκειται σε προθεσμία η προβολή της ακυρότητας των αποφάσεων των Γ.Σ. Δεν ασκήθηκε καταχρηστικά η αγωγή. Δεν λαμβάνεται υπόψη προσκομιζόμενο φωτοτυπικό αντίγραφο συγγράμματος Καθηγητή Πανεπιστημίου, που αναπαρήχθη κατά παράβαση του ν. 2121/1993. Ακυρη η απόφαση της Γ.Σ. που επιχείρησε την επικύρωση προηγηθεισών άκυρων αποφάσεων, αφού ο ν. 4199/2013 ισχύει για το μέλλον. Δεκτή η αγωγή (Παρατηρήσεις Τριαντάφυλλου Σταυρακίδη στη Δ/νη 2015/233). (Δ/ΝΗ 2015/226).