Εφετείο

ΕφΘεσ 649/2009

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Χρήση από τρίτον, χωρίς σχετική άδεια, κινουμένων σχεδίων, για τα οποία υπάρχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αποζημίωση λόγω της παραβίασης αυτής. Ύψος της αποζημιώσεως. Συρροή αξιώσεως χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Αλλοδαπός δικαιούχος (Η.Π.Α.) των κινουμένων σχεδίων. Απολαύει της ιδίας προστασίας με Έλληνες σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ιδ.δ.δ. Προσδιορισμός εφαρμοστέου δικαίου. Καθεστώς του άρ. 67 ν. 2121/1993 και της διεθνούς συμβάσεως της Βέρνης-Παρισίων, άρ. 5. ( ΕπισκΕμπδ 2009, σελ. 702) (Βλ. εισαγ. σημ. Π. Κωνστατίνου, ΕπισκΕμπδ 2009, σελ. 702). 

ΕφΑθ 6520/2008

Πνευματική ιδιοκτησία. Έννοια "έργου". Αξιώσεις του πνευματικού δημιουργού σε περίπτωση παράνομης εκμετάλλευσης αυτού. Περιεχόμενο των αξιώσεων. Ειδικότερα το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού. Φύση αυτού. Περιουσιακός χαρακτήρας αυτού. Οπτικοακουστικά και μουσικά έργα. Προσβολή του δημιουργού μουσικού έργου με παράλειψη αναφοράς του ονόματός του και με αλλοίωση του έργου (αυθαίρετη διασκευή) σε εκτέλεσή του στο πλαίσιο θεατρικής παράστασης. Δικαιώματα δημιουργού. (ΔΕΕ 2009/325, βλ. σημ. Ν. Κυπρούλη, ΔΕΕ 2009, σελ. 328). 

ΕφΑθ 5863/2008

Πνευματική ιδιοκτησία. Τι θεωρείται ως πνευματικό δημιούργημα τέχνης. Σε τι συνίσταται η πρωτοτυπία του πνευματικού έργου. Τα σχέδια των κοσμημάτων και τα κοσμήματα είναι προστατευτέα βάσει του ν. 2121/1993. Κατά το διεθνή κανονισμό της Χάγης ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται εφόσον είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα. Πότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές. Σχέδιο ή υπόδειγμα που έχει καταχωρηθεί κατά τις διατάξεις του πδ 259/1997 είναι δεκτικό προστασίας στην Ελλάδα από το χρόνο που δημιουργήθηκε ή αποτυπώθηκε με οποιαδήποτε μορφή. Εφαρμογή της αρχής της προστασίας εκ τυπικής προτεραιότητας. Σε τι συνίσταται η προστασία του σχεδίου. Κρίση ότι το επίμαχο σχέδιο και το κόσμημα διακρίνεται για την πρωτοτυπία του και καθίσταται πνευματικό έργο δεκτικό προστασίας από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς από τη νομοθεσία περί βιομηχανικών σχεδίων. Το σχέδιο αυτό δεν έχει κατατεθεί στον ΟΒΙ και στη διεθνή καταχώρισή του δεν αναφέρεται και η Ελλάδα και προστατεύεται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το απομιμητικό κόσμημα του εναγομένου είναι σημαντικώς υποδεέστερο αυτού της ενάγουσας, όμως οι υπάρχουσες διαφορές είναι επουσιώδεις και επιφέρουν σύγχυση στον καταναλωτή. Ο εναγόμενος προκαλεί περιουσιακή βλάβη στην ενάγουσα, ηθική βλάβη και δυσφήμηση του κοσμήματός της και απόσπαση πελατείας. Δεκτές η έφεση και η αγωγή (Δ/ΝΗ 2009/585). 

ΕφΑθ 4172/2008

Πνευματική ιδιοκτησία. Περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού. Ανάθεση σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας της διαχείρισης του περιουσιακού δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών. Τεκμήριο μαχητό εκ του άρθρου 55 του ν. 2121/1993 για την απόδειξη της νομιμοποίησης των ανωτέρω οργανισμών. Ο οργανισμός δεν μπορεί να ζητήσει από κάποιον χρήστη αμοιβή μεγαλύτερη από εκείνη που συνήθως καταβάλλεται σε παρόμοιες περιπτώσεις. Το δικαστήριο, ακόμα και κατά την τακτική διαδικασία, δεν μπορεί να ορίσει το ύψος της αμοιβής που θα ήταν "εύλογη" ή "δίκαιη". Η υπαίτια προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως της μουσικής σύνθεσης με κείμενο ή χωρίς κείμενο, ή των συγγενικών δικαιωμάτων του οργανισμού θεμελιώνει υποχρέωση σε αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Ύψος της αποζημίωσης. 

ΕφΑθ 4109/2008

Πνευματική ιδιοκτησία. Διάκριση των δικαιωμάτων του πνευματικού δημιουργού σε περιουσιακό και ηθικό. Εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα και τρόποι μεταβίβασης αυτού. Τι νοείται ως προσβολή του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιτρέπεται χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή η παράθεση σύντομων αποσπασμάτων από το έργο άλλου, νομίμως δημοσιευμένου, για την υποστήριξη ή την κριτική γνώμης, εφόσον η παράθεση είναι σύμφωνη προς τα χρηστά ήθη και η έκταση των αποσπασμάτων δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, εφόσον η παράθεση αυτή συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη. Η παραπάνω προσβολή συνιστά αδικοπραξία κατά το άρθρο 65 του ν. 2121/1993, που είναι ειδικότερο αυτού των άρθρων 914 και 60 ΑΚ. Ζητήματα που πρέπει να αποδείξει ο φορέας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Ελάχιστο όριο αποζημίωσης κατά την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 2121/1993. Κρίση ότι στην ένδικη υπόθεση υπήρχε υπαιτιότητα των εναγομένων για την προσβολή των δικαιωμάτων των εναγόντων κατά την αντιγραφή λευκώματος αυτών. Περιστατικά. Δεν απεδείχθη ότι οι ενάγοντες υπέστησαν περιουσιακή ζημία, αλλά υπέστησαν ηθική βλάβη και δικαιούνται χρηματικής ικανοποίησης. Δεκτή η έφεση, μερικά δεκτή η αγωγή (Δ/ΝΗ 2009, σελ. 582). 

ΕφΑθ 3021/2008

Πνευματική ιδιοκτησία. Η έφεση κατά απόφασης που αφορά υπόθεση πνευματικής ιδιοκτησίας υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 18ου τμήματος του εφετείου Αθηνών, που έχει οριστεί με τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του εφετείου Αθηνών αποκλειστικά αρμόδιο για την εκδίκαση εφέσεων σε υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας κατά αποφάσεων των ειδικών τμημάτων των πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο τμήμα. Δεν επιδικάζονται δικαστικά έξοδα, αφού η απόφαση της παραπομπής δεν είναι οριστική, μη αποφαινόμενη για αρμοδιότητα ολόκληρου του δικαστηρίου αλλά μόνο τμήματος του εφετείου (Δ/ΝΗ 2009, σελ. 237). 

ΕφΑθ 3020/2008

Πνευματική ιδιοκτησία. Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 3 παρ. 26 του ν. 2479/1997, για την εκδίκαση των υποθέσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, που υπάγονται στην αρμοδιότητα των πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, συνιστώνται ειδικά τμήματα. Συγκρότηση των τμημάτων αυτών. Εκδίκαση και των σχετικών εφέσεων από ειδικά τμήματα. Εκδίκαση και των σχετικών εφέσεων από ειδικά τμήματα. Η υπό κρίση έφεση υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 18ου τμήματος του εφετείου Αθηνών, όπου και πρέπει να παραπεμφθεί. Δεν επιδικάζονται δικαστικά έξοδα, διότι η απόφαση δεν είναι οριστική, αφού αποφαίνεται περί της αναδρομικότητας τμήματος και όχι ολόκληρον του δικαστηρίου (Δ/ΝΗ 2009, σελ. 538). 

ΕφΑθ 2398/2008 

ΕφΑθ 97/2008

Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία αυτής. Ειδικότερα η προστασία των φωτογραφιών. Αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση παράνομης προβολής ή δημοσίευσης των φωτογραφιών. Βάση της αποζημίωσης είναι η ηθική βλάβη. Ύψος της σχετικής αποζημίωσης. Προσδιορισμός του δικαιούχου της αποζημίωσης. Ειδικότερα ο δικαιούχος επί νομικού προσώπου. Άρση του άδικου χαρακτήρα, όταν οι φωτογραφίες χωρίς σχετική άδεια, δημοσιεύονται προς ενημέρωση του κοινού. (ΔΕΕ 2008/1369, βλ. σημείωση Ν. Κυπρούλη, ΔΕΕ 2008, σελ. 1371).

ΕφΑθ 80/2008

Πνευματική ιδιοκτησία. Περιοδικό. Προστασία ιδέας. Η ιδέα που παίρνει μορφή έργου με την έκδοση περιοδικού, προστατεύεται ως συλλογικό έργο ενώ πνευματικός δημιουργός του και αρχικός δικαιούχος του ηθικού δικαιώματος είναι ο εκδότης - διευθυντής αυτού (ΔiΜΕΕ 2/2008, Έτος 5ο, σελ. 216).