Εφετείο

ΕφΘεσ 1683/2011

Απαγορεύεται χωρίς την άδεια του δικαιούχου-συγγραφέα η επανέκδοση βιβλίου από εκδοτικό είκο που απέκτησε τα αντίτυπά του μετά από πλειστηριασμό λόγω πτώχευσης του αρχικού εκδοτικού οίκου.

ΕφΘεσ 1299/2011 

Για το ορισμένο της αγωγής και παραδεκτό της αγωγής αρκεί η αναφορά στο δικόγραφο από τους οσδ ότι εκπροσωπούν το σύνολο της σχετικής κατηγορίας δικαιούχων και δειγματολειπτική αναφορά στο ρεπερτόριο. Δεν αποτελεί απαγορευμένη σύμπραξη και δεν απαιτείται άδεια της επιτροπής ανταγωνισμού η από κοινού εκ μέρους των οσδ διεκδίκηση της εύλογης αμοιβής. Δεν αποτελεί κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης των οσδ η σύνταξη του αμοιβολογίου τους από τους ίδιους αφενός γιατί προηγούνται διαπραγματεύσεις με τους χρήστες και αφετέρου γιατί το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από το αμοιβολόγιο κατά τον δικαστικό καθορισμό της εύλογης αμοιβής.

ΕφΘεσ 1175/2011 

Για τη δημόσια εκτέλεση εκπροσωπούμενου ρεπερτορίου από τους οσδ, οφείλεται εύλογη αμοιβή από τον χρήστη (bar) η οποία σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων χρήστη-οσδ καθορίζεται από το δικαστήριο.

ΕφΑθ 5757/2010

Δημόσια εκτέλεση έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων. Νομιμοποίηση οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (ΔιΜΕΕ 1/2011, 66, παρ. Μ. Σινοδινού). 

ΕφΑθ 4091/2010

Σχέδια και έργα εφαρμοσμένης τέχνης. Πρωτοτυπία. Αθέμιτος ανταγωνισμός (ΧρΙΔ 6/2011, 455, παρ. Δ. Καλλινίκου, ΔΕΕ 1/2011, 40, σημ. Ν. Κυπρούλη). 

ΕφΑθ 3578/2010 

Το δικαίωμα του α. 18 παρ. 4 συνιστά δικαίωμα πληροφόρησης και ασκείται οποτεδήποτε. Η μακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου να το ασκήσει δεν καθιστά καταχρηστική την άσκησή του. Η υποχρεώση της υποβολής της δηλώσεως του α. 18 παρ. 6 και η υποχρέωση καταβολής της αμοιβής δεν συνδέεται με τη συντελεσμένη αναπαραγωγή των έργων αλλά αρκεί το πρόσφορο των αντικειμένων για αναπαραγωγή.

ΕφΑθ 2889/2010

Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία αυτής. Πρωτότυπο έργο και προστασία αυτού. Φορέας της αξιώσεως αποζημίωσης σε περίπτωση προσβολής αυτού. Δημιουργία οπτικοακουστικού έργου. Δημιουργός τεκμαίρεται ο σκηνοθέτης. Ο δημιουργός πρέπει να αποδείξει την ιδιότητά του αυτή, τεκμαίρεται όμως η προσβολή, ότι έγινε χωρίς τη συναίνεσή του ή την έγκρισή του. Η αναγραφή ενός ονόματος .......... επί του έργου δημιουργεί τεκμήριο, ότι αυτός είναι ο δημιουργός. Δημιουργός επί συλλογικού έργου. Προϋποθέσεις ορισμένου της αγωγής αποζημίωσης. (ΔΕΕ 2010/1291, βλ. σημ. Χ. Αποστολόπουλου, ΔΕΕ 2010/1293). 

ΕφΑθ 2648/2010

Έννοια πνευματικού δημιουργήματος. Η φωτογραφία αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα (ΕλλΔνη 3/2011, 828). 

ΕφΑθ 2211/2010

Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία αυτής. Καθεστώς προστασίας πρωτοτύπων φωτογραφιών. (ν. 2121/1993). Εννοιολογικός προσδιορισμός αυτών. Προϋποθέσεις επιδίκασης αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. (ΔΕΕ 2010/1170, βλ. Σημ. Ν. Κυπρούλη, ΔΕΕ 2010/1172). 

ΑΠ 1431/2010

Δημιουργοί θεατρικών έργων. Δημόσια εκτέλεση των έργων αυτών χωρίς σχετική άδεια. Εννοιολογικός προσδιορισμός δημόσιας εκτέλεσης. Νομιμοποιείται να απαιτήσει αποζημίωση ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών θεατρικών έργων. Προβολή ενός θεατρικού έργου από τηλεοπτικούς δέκτες που είναι εγκατεστημένοι σε δωμάτια ξενοδοχείου. Επέρχεται παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Προσδιορισμός ελαχίστου ορίου αποζημίωσης. Νομολογία ΔΕΚ. Υπεροχή αυτής σε σχέση με την εθνική νομολογία. Προσδιορισμός της αμοιβής των δημιουργών από τηλεοπτικούς σταθμούς. (ΔΕΕ 6/2011, 676).