Εφετείο

ΕφΘεσ 2162/2012

Προσβάλλεται το ηθικό και πνευματικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας όταν υπάρχει εκμετάλλευση του υλικού φορέα επί του οποίου ενσωματώνεται το οπτικοακουστικό έργο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του δικαιούχου.

ΕφΘεσ 1810/2012

Η εγκατάσταση τηλεοράσεων σε δωμάτια ξενοδοχείων συνεπάγεται ότι τα ξενοδοχεία προβαίνουν σε δημόσια εκτέλεση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας για την οποία απαιτείται άδεια από τους δικαιούχους. Το ύψος της αμοιβής για την παραχώρηση αυτής της αδείας όμως καθορίζεται από μία σειρά κριτηρίων. Η αμοιβή αυτή πρέπει να είναι εύλογη της χρήσης. Αμοιβή οφείλεται στους δικαιούχους και των πνευματικών και των συγγενικών δικαιωμάτων.

ΕφΘεσ 560/2012

Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης είναι οι μόνοι που νομιμοποιούνται να εισπράξουν την εύλογη αμοιβή του α. 49 (Ν. 2121/1993). Ο καθορισμός γίνεται βάσει σειράς κριτηρίων. Όταν το δικαστήριο επιληφθεί της διαφοράς δυνάμει του α. 49, δεν δεσμεύεται από το συντασσόμενο από τους οσδ αμοιβολόγιο για τον καθορισμό της εύλογης αμοιβής.

ΕφΘεσ 303/2012 

Οφείλεται εύλογη αμοιβή για την δημόσια εκτέλεση μουσικής σε καταστήματα αγορανομικού ενδιαφέροντος. Διάκριση μεταξύ περιπτώσεων όπου η μουσική είναι απαραίτητη και περιπτώσεων όπου είναι χρήσιμη.

ΕφΘεσ 109/2012 

Σε ερημοδικία εκκαλούντος-εναγομένου η απόρριψη της έφεσης γίνεται κατ’ ουσίαν. Η αναβολή της υποθέσεως και η εγγραφή αυτής στο πινάκιο του δικαστηρίου για τη μετ’ αναβολή δικάσιμο ισχύει ως κλήτευση των διαδίκων και δεν χρειάζεται νέα κλήτευσή του (α. 524 παρ. 3 και 226 παρ. 4 εδ.2 και 3 του Κ.Πολ.Δ.).

ΕφΑθ 5919/2011

Χωρεί τακτική χρησικτησία στην κτήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον η φυσική εξουσία επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του οπτικοακουστικού τίτλου γίνεται με νόμιμο τίτλο (προφορική η γραπτή συμφωνία) για μίε τριετία. Επιπλέον, σύμφωνα με τα κινηματογρφικά ήθη της επίδικης χρονικής περιόδου(1960-1961) η μεταβίβαση της κυριότητας των (αρνητικών) υλικών φορέων του οπτικοακουστικού έργου σήμαιναν και πλήρη μεταβίβαση των επί του έργου περιουσιακών δικαιωμάτων. (βλ. και ΔΕΕ 4/2012, έτος 18, σελ. 327, σημ. Ν. Κυπρούλη).

ΕφΑθ 3157/2011

Δικαίωμα εύλογης αμοιβής των δημιουργών για αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση (α. 18 Ν.2121/1993). Κριτήριο για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής είναι η πιθανή ζημία και ο πιθανός χαρακτήρας της ζημίας που προξενείται στον δημιουργό, χωρίς να απαιτείται να έχει επέλθει πράγματι αναπαραγωγή. Ο οσδ δεν οφείλει να κοινοποιήσει προς τον οφειλέτη της αμοιβής λίστα με τις καταρτισθείσες συμβάσεις με τους δημιουργούς-μέλη του ή τον κατάλογο με το ρεπερτόριό του, όταν αιτείται κατά α. 18 παρ.4 την καταβολή της αμοιβής.

ΕφΘεσ 2165/2011

Η λήψη άδειας για την έκδοση έργου σε πολυτελή τόμο και η διανομή του υπό τη μορφή αναμνηστικού δώρου δεν συνεπάγεται την πλήρη μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η επανέκδοσή του και η διανομή αυτού ως πανεπιστημιακού συγγράματος.

ΕφΘεσ 1721/2011

Η εγκατάσταση τηλεοράσεων σε δωμάτια ξενοδοχείων συνεπάγεται ότι τα ξενοδοχεία προβαίνουν σε δημόσια εκτέλεση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας για την οποία απαιτείται άδεια από τους δικαιούχους. Το ύψος της αμοιβής για την παραχώρηση αυτής της αδείας όμως καθορίζεται από μία σειρά κριτηρίων. Η αμοιβή αυτή πρέπει να είναι εύλογη της χρήσης. Αμοιβή οφείλεται στους δικαιούχους και των πνευματικών και των συγγενικών δικαιωμάτων.

ΕφΘεσ 1710/2011

Συνιστά προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας αναπαραγωγή και πώληση χαρτών με εξειδικευμένο θέμα χωρίς την συναίνεση του δημιουργού τους. Δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος η σχετική αγωγή του δικαιούχου, αν δεν έχει προηγηθεί εξώδικη δήλωση και μη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.