Εφετείο

ΕφΑθ 6395/2013

ΕφΑθ 5050/2013

ΕφΑθ 4422/2013

ΕφΑθ 4422/2013

ΕφΑθ 2662/2013

ΕφΘεσ 1215/2013

ΕφΘεσ 827/2013

ΕφΘεσ 1990/2013

ΕφΑθ 3001/2013

Ο κατασκευαστής μιας βάσης δεδομένων έχει το ειδικό δικαίωμα να απαγορεύει την εξαγωγή ή και την επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, εφόσον η απόκτηση, ο έλεγχος ή η παρουσίαση του περιεχομένου της βάσης δεδομένων καταδεικνύουν ουσιώδη ποιοτική ή ποσοτική επένδυση. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Οδηγία 96/9/ΕΟΚ.

ΕφΑθ 5316/2012

Συνιστά προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας η παραγωγή, εκτύπωση, έκδοση, κυκλοφορία, διάθεση, έκθεση προς πώληση, εκμετάλλευση αρχαιολογικών-ταξιδιωτικών οδηγών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον ίδιο διασχηματισμό και το ίδιο σύστημα με διαφάνειες για την αναπαράσταση των αρχαιολογικών χώρων όπως αυτοί ήταν στην αρχαιότητα.