Εφετείο

ΕφΑθ 5162/2011

Πνευματική ιδιοκτησία. Περιλαμβάνει το περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα του δημιουργού. Εξουσίες που παρέχουν τα δικαιώματα αυτά. Παράνομη προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας και του συγγενικού δικαιώματος και αξιώσεις αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Πότε η προσβολή είναι υπαίτια. Προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας μουσικού με αλλοίωση και περικοπή συνθέσεών του και μεταφορά τους σε κινηματογραφική ταινία. Προσβολή του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού και επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Δεκτή η έφεση, μερικά δεκτή η αγωγή.

ΕφΑθ 2300/2011

Η οφειλόμενη κατά το άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2121/1993 "εύλογη αμοιβή" αποτελεί αποζημιωτικό αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή. Υπολογίζεται επί της αξίας των αντικειμένων που είναι πρόσφορα για την αναπαραγωγή των έργων και δεν προϋποθέτει τη συντελεσμένη αναπαραγωγή αυτών, αλλά αρκεί το πρόσφορο των αντικειμένων για αναπαραγωγή. Επομένως, στην αίτηση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης κατά το άρθρο 18 παρ. 4 και 6 ν. 2121/1993 δεν είναι αναγκαίο να εκτίθεται ότι έλαβε χώρα αναπαραγωγή έργου. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο να εκτίθενται τα ονόματα των δημιουργών και τα έργα τους ούτε το περιεχόμενο των επιμέρους συμβάσεων καθενός από αυτούς με τον οργανισμό. Η περίληψη ελήφθη από το περιοδικό "ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ", εκδόσεως του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης.

ΕφΠειρ 599/2012

Πνευματική ιδιοκτησία. Το πρόγραμμα Η/Υ θεωρείται ως λογοτεχνικό έργο και προστατεύεται με το ν. 2121/1993. Προϋποθέσεις. Ο αλγόριθμος δεν προστατεύεται.

ΕφΑθ 1521/2013

ΕφΑθ 2354/2013

ΕφΘεσ 2124/2013

 

ΕφΑθ 5396/2013

ΕφΑθ 3318/2013

MΕφΑθ 6478/2013

ΕφΒΑιγ 25/2014