Εφετείο

ΕφΘεσ 1924/2015

ΕφΘεσ 1336/2015

ΕφΘεσ 1033/2015

ΕφΘεσ 689/2015

ΕφΘεσ 514/2015

ΕφΘεσ 488/2015

ΕφΘεσ 1783/2014

ΕφΘεσ 1589/2014

ΕφΑθ 2398/2009

Κρίθηκε ότι ένα κόσμημα διαθέτει την απαιτούμενη,από το νόμο περί πνευματικής διοκτησίας, πρωτοτυπία και επίσης πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής του νόμου περί βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων και, συνεπώς, τυγχάνει της προστασίας αυτών. Ο εναγόμενος προσέβαλε το απόλυτο δικαίωμα πνευματικής, αλλά και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ενάγουσας, επί του δημιουργήματος της.

ΕφΛαρ 95/2013

Έννοια «έργου». Περιεχόμενο του απορρέοντος από αυτό περιουσιακού δικαιώματος. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης. Τα δικονομικά προνόμια αυτών για τη προστασία των σκοπών τους. Μαχητό το τεκμήριο αυτών ότι έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας όλων των έργων ή των πνευματικών δημιουργών για τα οποία δηλώνουν εγγράφως ότι έχουν μεταβιβασθεί σε αυτούς οι σχετικές εξουσίες ή ότι καλύπτονται από τη πληρεξουσιότητα. Στη περίπτωση των συγγενικών δικαιωμάτων δεν αρκεί η αναφορά στην αγωγή όλων των έργων χωρίς την αναφορά των μελών που είναι δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων καθόσον το ίδιο έργο μπορεί να ερμηνευθεί και να εκτελεσθεί καθώς και να γίνει παραγωγή του υλικού φορέα από περισσότερους και διαφορετικούς δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων. Επί εκπροσώπησης αλλοδαπού ρεπερτορίου η προστασία του από τους ημεδαπούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης καλύπτεται από τη σχέση πληρεξουσιότητας από τον αλλοδαπό οργανισμό. Αοριστία αγωγής. Σφάλμα του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που έκρινε διαφορετικά. Το δικαστήριο δέχεται την έφεση.