Εφετείο

ΕφΑθ 7586/1978

Πνευματική ιδιοκτησία αντικείμενο προστασίας είναι και η μετάφραση έργου από μία γλώσσα ή διάλεκτο σε άλλη υποκείμενο του σχετικού δικαιώματος είναι πρωτογενώς ο μεταφραστής και δευτερογενώς αυτός που απέκτησε το δικαίωμα από το μεταφραστή, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας προσπορίζει στο δημιουργό ένα (απαλλοτριωτό) περιουσιακό δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του έργου και ένα (απόλυτο, απεριόριστο και αμεταβίβαστο) ηθικό δικαίωμα για περιφρούρηση της προσωπικότητας του, αν η δημιουργία του πνευματικού έργου έγινε στα πλαίσια σχετικής παραγγελίας, ο δημιουργός μπορεί να μεταβιβάσει στον παραγγελέα το περιουσιακό του δικαίωμα (από το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας) η δε έκταση και ο χρόνος της μεταβιβάσεως αυτής θα κριθεί βάσει της σχέσεως ανάμεσα στον παραγγελέα και τον πνευματικό δημιουργό, μετάφραση ξένου μυθιστορήματος από εργαζόμενο (μισθωτό) σε εκδοτική επιχείρηση, με την εκτέλεση του έργου (της μεταφράσεως) ο εργοδότης γίνεται κύριος αυτού, δικαιούμενος να το διαθέτει παραπέρα ελεύθερα, ο μεταφραστής δικαιούται ενδεχομένως αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση (Αρμ. 1979, σελ. 507).