Εφετείο

ΕφΘεσ 2232/2006

Πνευματική Ιδιοκτησία. Συλλογή κειμηλίων σε μουσείο. Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί της συλλογής (ΕπισκΕΔ 4/2006, σελ. 1162). 

ΕφΘεσ 3/2006

Ακυρες συμβάσεις εργασίας. Οι εργαζόμενοι σε καταστήματα όπου πωλούνται ή καταναλώνονται οινοπνευματώδη ποτά είναι υποχρεωμένοι να εφοδιάζονται με άδεια της αστυνομικής αρχής. Οταν σύμβαση εργασίας είναι άκυρη, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τις αποδοχές που απορρέουν από το νόμο, χωρίς να στηρίζονται στον αδικαιολόγητο πλουτισμό (Αρμ. 2006, σελ. 267). 

ΕφΔωδ 230/2006

Εργατικό δίκαιο. Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Αβάσιμη η αγωγή μουσικού καταβολής μισθών υπερημερίας λόγω άκυρης απόλυσης, διότι δεν προσλήφθηκε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας από την εναγόμενη εταιρεία αλλά από την εργολάβο αλλοδαπή εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει την ψυχαγωγία με ζωντανή μουσική των πελατών του ξενοδοχείου της εναγομένης. Ενορκες βεβαιώσεις. Αυτές που λήφθηκαν σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ των ίδιων διαδίκων λαμβάνονται υπόψη ως δικαστικά τεκμήρια (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, lawdb.intrasoftnet.com). 

ΕφΑθ 7632/2005

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας από αναπαραγωγή περισσότερων αντιγράφων, πλαστογραφία πιστοποιητικού (ΝοΒ 2006, σελ. 417). 

ΕφΑθ 7593/2005

Δημόσια εκτέλεση. Η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση έργων στα δωμάτια ενός ξενοδοχείου δε συνιστά δημόσια εκτέλεση (ΔiΜΕΕ 2/2007 - Έτος 4ο, σελ. 244, σημ. Ό. Γαρουφαλιά). 

ΕφΑθ 4169/2005

Καταδίκη κατηγορουμένου για παράβαση του νόμου 2121/1993 "περί πνευματικής ιδιοκτησίας", ο οποίος διατηρούσε ατομική επιχείρηση βιβλιοχαρτοπωλείου και κατελήφθη να έχει προβεί σε εξ ολοκλήρου φωτοαντιγραφική αναπαραγωγή εντύπων έργων-βιβλίων, χωρίς την άδεια των συγγραφέων και των εκδοτικών οίκων στους οποίους αυτοί έχουν αναθέσει την έκδοση των έργων τους. Μη συνδρομή περίπτωσης επιτρεπτής αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση, εφόσον η αναπαραγωγή έγινε στα πλαίσια της επιχείρησης του κατηγορουμένου και όχι από τον ίδιο το χρήστη. Απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί συγγνωστής πλάνης στην οποία τελούσε ο κατηγορούμενος πιστεύων ότι η εισαχθείσα ειδική επιβάρυνση στην τιμή των φωτοτυπικών μηχανημάτων του παρείχε το δικαίωμα να προβεί στη φωτοαντιγραφική αναπαραγωγή των βιβλίων (ΠοινΧρ 2006, σελ. 70). 

ΕφΑθ 3058/2005

Δικαιώματα ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, που η ερμηνεία ή η εκτέλεση έχει εγγραφεί σε υλικό φορέα και δικαιώματα των παραγωγών των υλικών φορέων ήχου. Η οφειλόμενη από το χρήστη αμοιβή καταβάλλεται σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Επί διαφωνίας περί το ύφος της εύλογης αμοιβής η διαφορά επιλύεται προσωρινά από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο δικαστήριο (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 2005, σελ. 1179, σημ. Ν. Κυπρούλη). 

ΕφΠειρ 281/2005

Επειδή, κατά το άρθρο 1 του ν 2121/93 «πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», οι πνευματικοί δημιουργοί με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ’ αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν τις εξουσίες, που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου. Εξάλλου κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ιδίου νόμου, ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά ή χωρίς, τα θεατρικά έργα, με μουσική ή χωρίς οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών τεχνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα σχέδια, τα έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, τα χαρακτηριστικά έργα και οι λιθογραφίες, τα αρχιτεκτονικά έργα, οι φωτογραφίες, τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών, οι εικονογραφήσεις, οι χάρτες, τα τρισδιάστατα έργα που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική ή την επιστήμη. Πνευματικό δημιούργημα κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως είναι το προϊόν του ανθρωπίνου πνεύματος, το οποίο, έχει μορφή προσιτή στις αισθήσεις και λόγω της ιδιαιτερότητός του, διαφέρει από όσα προϋπάρχουν στο περιεχόμενο ή τη μορφή του, ως προς τη συγκεκριμένη δηλαδή οργανική σύνδεση και συνθετική διαμόρφωση των επί μέρους στοιχείων του και ως προς τη συγκεκριμένη εκφραστική εφαρμογή της σχετικής αφετηριακής ιδέας του δημιουργού (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 2005, σελ. 944). 

ΕφΠατρ 352/2005

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω σ’ ένα τραγούδι προσβάλλεται (και) αν πρωτότυπα στοιχεία του τραγουδιού περιλαμβάνονται σε διαφημιστικό μήνυμα δίχως άδεια του δημιουργού. Προσβολή συντρέχει, συνεπώς, και αν είναι πρωτότυποι μόνο οι στίχοι του τραγουδιού - όχι δε και η μουσική του. Προσβολή συντρέχει, ιδίως, αν ο δημιουργός των στίχων είναι και ερμηνευτής του τραγουδιού. Αν περισσότεροι από κοινού έχουν δημιουργήσει κι ερμηνεύσει το τραγούδι, ο καθένας δικαιούται αυτοτελώς να ικανοποιήσει της ηθικής του βλάβης, κατ’ άρθρο 65 παρ. 2 εδ. 1 ν 2121/93. Ως συνδημιουργός και συνερμηνευτής του έργου, πράγματι, προσβάλλεται αυτοτελώς (ΕπισκΕΔ 2005, σελ. 1017). 

ΕφΑθ 6252/2004

Αστικοί συνεταιρισμοί με σκοπό τη διαχείριση και προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των μελών τους. Αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 Ν 2121/1993 (ως τούτο ισχύει) στον δημιουργό του έργου και τους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων από τους εισαγωγείς ή τους παραγωγούς αντικειμένων που είναι πρόσφορα για την αναπαραγωγή ήχου και/ή εικόνας. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ύψος, προϋποθέσεις καταβολής της αμοιβής και κατανομή της. Συνταγματικότητα αμοιβής (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 2005, σελ. 425, σημ. Ν. Κυπρούλη).