Εφετείο

ΕφΑθ 5190/2014

Προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Έννοια της «πρωτοτυπίας» του έργου. Προστασία του δημιουργού. Αντικείμενο της προστασίας είναι η μορφή και όχι η ιδέα που περιγράφεται σε ένα πνευματικό δημιούργημα. Με τη σύνθεση από τον εναγόμενο του τραγουδιού, την εγγραφή του σε υλικό φορέα και την παραγωγή και διάθεση - εκμετάλλευση του σχετικού ψηφιακού δίσκου από την εναγόμενη προσβλήθηκε το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του ενάγοντα στη μουσική του σύνθεση. Δέχεται εν μέρει την αγωγή. (Παρατηρήσεις Νάντια Π. Κυπρούλη, ΔΕΕ 2015,132). (ΔΕΕ 2015/130).

ΕφΑθ 4505/2014

Πνευματική ιδιοκτησία. Περιορισμός του περιουσιακού δικαιώματος κατά το άρθρο 18 του ν. 2121/1993. Αναπαραγωγή έργου για ιδιωτική χρήση. Δεν συνιστά τέτοια η κατ΄ επάγγελμα φωτοτύπηση βιβλίων που γίνεται από έμπορο με σκοπό τη διάθεσή τους σε τρίτα πρόσωπα. Ο χρήστης μπορεί να προβαίνει σε αναπαραγωγή του έργου για ιδιωτική χρήση χρησιμοποιώντας όμως τρίτα πρόσωπα, που ενεργούν ως εκτελεστικά όργανα. Η ελευθερία αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση αίρεται αν βλάπτονται τα νόμιμα συμφέροντα των δημιουργών ή εμποδίζεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου. (Παρατηρήσεις Διονυσίας Καλλινίκου στα ΧρΙΔ 2014/759).(ΧΡΙΔ 2014/756).

ΕφΑθ 3241/2014

ΕφΘεσ 1786/2014

Πολιτική Δικονομία. Εφεση κατά ερήμην αποφάσεως. Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προϋποθέσεις προστασίας. Πρωτοτυπία του έργου. Δικαιώματα δικαιούχου σε περίπτωση προσβολής.

ΕφΑθ 1567/2014

Πνευματική ιδιοκτησία. Διάκριση των δικαιωμάτων του πνευματικού δημιουργού σε περιουσιακό και ηθικό και εξουσίες που απορρέουν από αυτά. Τεκμήρια του άρθρου 10 του ν. 2121/1993 όσον αφορά τα πρόσωπα του δημιουργού και του δικαιούχου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δικαιώματα των ανωτέρω σε περίπτωση προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 65 του ν. 2121/1993. Συμπληρωματική εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ. Οι αξιώσεις αποζημίωσης, αναζήτησης, του αποκομισθέντος κέρδους και αδικαιολογήτου πλουτισμού συρρέουν διαζευκτικά ή επιλεκτικά. Γεγονότα που πρέπει να αποδείξουν ο ενάγων και ο εναγόμενος. Προϋποθέσεις της αξίωσης εκ του άρθρου 904 ΑΚ και στοιχεία της σχετικής αγωγής.(ΔΕΕ 2014/961).

ΕφΘεσ 1323/2016

ΕφΑθ 761/2016

Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Συμμετοχή ηθοποιών σε διαφημιστική ταινία. Συμφωνία και λήψη αμοιβής για προβολή της ταινίας στην Ελλάδα. Προσβολή των δικαιωμάτων τους από εταιρεία παραγωγής διαφημιστικών ταινιών ως έμμεση αντιπρόσωπος εταιρείας παραγωγής και εμπορίας του διαφημιζόμενου προϊόντος (μπύρας). Προβολή της ταινίας μεταγλωττισμένης στην αλλοδαπή χωρίς συναίνεση και έγκριση των ηθοποιών. Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής. Νομική βάση. Δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή στο δικόγραφο των φυσικών προσώπων που εκπροσώπησαν το νομικό πρόσωπο κατά την κατάρτιση της σύμβασης. Θεμελίωση της αγωγής στον αδικαιολόγητο πλουτισμό της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας μπύρας, σε βάρος των ηθοποιών, αφού απέφυγε να τους καταβάλει εύλογη αμοιβή για την εκμετάλλευση των συγγενικών τους δικαιωμάτων επί της ερμηνείας τους στη διαφημιστική ταινία η οποία προβλήθηκε παράνομα στην αλβανική τηλεόραση. Απορρίπτει αίτημα περί παροχής πληροφοριών από την εναγομένη καθώς δεν υφίσταται αδυναμία απόδειξης υπαιτιότητας των υπόχρεων. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη. Δέχεται την αγωγή ως προς την επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού και επιδικάζει εύλογη αμοιβή.(Σχόλιο Α. Καραμπεάζη, ΝοΒ 2016/863).(ΝΟΒ 2016/854).

ΕφΠειρ 752/2014

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας. Προστασία του δημιουργού επί του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματός του επί του έργου του. Χρησιμοποίηση μουσικής σύνθεσης για τη μουσική επένδυση διαφημιστικού μηνύματος από ραδιοφωνικό σταθμό. Η σύμβαση παραχώρησης της άδειας μετάδοσης και αναμετάδοσης από το ραδιοφωνικό σταθμό των εντός του καταλόγου περιεχόμενων μουσικών συνθέσεων αφορούσε τη χρήση αυτών αποκλειστικά και μόνο εντός του πλαισίου και κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράμματος των ραδιοφωνικών εκπομπών του σταθμού και όχι για την παραγωγή και προβολή συγκεκαλυμμένων ή μη διαφημίσεων. Δέχεται εν μέρει την έφεση. (Παρατηρήσεις Νάντια Π. Κυπρούλη ΔΕΕ 2015,367).(ΔΕΕ 2015/363).

ΕφΔωδεκ 39/2014

Προστασία βάσεως δεδομένων. Οδηγία 96/9 ΕΟΚ. Η προστασία παρέχεται είτε με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να συντρέχει πρωτοτυπία στην επιλογή ή οργάνωση του υλικού, ή με το ειδικό δικαίωμα του κατασκευαστή. Εξουσίες του δικαιούχου. Πρωτότυπη η βάση δεδομένων με αντικείμενο τη συγκέντρωση, κατάταξη, ευρετηρίαση και αναλυτική παρουσίαση με εύχρηστο τρόπο στο ευρύ κοινό όλων των επαγγελματιών και επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, διότι για τη δημιουργία και λειτουργία της απαιτήθηκε επένδυση σημαντικών ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων. Η παραπάνω βάση δεδομένων αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα. Αντιγραφή και χρήση της παραπάνω βάσης δεδομένων από τους εναγόμενους. Ηθική βλάβη. Καταδίκη των παρανόμως ποιούντων την αντιγραφή και χρήση σε αποζημίωση της ενάγουσας εταιρείας ύψους 15 χιλ. ευρώ και υποχρέωση συμμόρφωσης σε σειρά μέτρων.

ΕφΘρακ 130/2015