Πολυμελές Πρωτοδικείο

ΠΠρΚαστ 104/2013

ΠΠρΚαστ 59/2012

ΠΠρΘεσ 9312/2013

ΠΠρΘεσ 9311/2013

ΠΠρΘεσ 9308/2013

ΠΠρΘεσ 8238/2013

ΠΠρΚαστ 60/2012

ΠΠρΧαλκιδ 12/2013

Η παρουσίαση από τηλεοπτικούς δέκτες στα δωμάτια ξενοδοχείου έργου συνιστά παρουσίαση του έργου προς νέο κοινό. Η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου που τοποθετεί τους δέκτες υποχρεούται στην καταβολή αμοιβής στον οργανισμό συλλογική διαχερίρισης των δικαιωμάτων των ηθοποιών, μουσικοσυνθετών και μουσικών.

ΠΠρΧαλκιδ 1/2013

Υποχρέωση ιδιοκτήτη μπαρ σε καταβολή εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων, παράδοσης playlist για την δημόσια εκτέλεση έργων των μελών τους

ΠΠρΚατ 64/2012

Υποχρέωση ιδιοκτήτη μπαρ σε καταβολή εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων, παράδοσης playlist για την δημόσια εκτέλεση έργων των μελών τους