Πολυμελές Πρωτοδικείο

ΠΠρΑθ 5872/1997

Κινηματογραφικές ταινίες. Μεταβίβαση περιουσιακών δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας. (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 1998, σελ. 147). 

ΠΠρΑθ 1322/1997

Πνευματική ιδιοκτησία - Δωσιδικία αξιόποινης πράξης - Προστασία προσωπικότητας -. Επιτρεπτή η παράθεση αποσπασμάτων ξένου έργου, εφόσον όμως από την έκταση και τον τρόπο της παράθεσης των αποσπασμάτων δεν αλλοιώνεται ο παρεπόμενος χαρακτήρας τους σε σχέση με το κύριο περιεχόμενο του έργου. Προστασία του έργου του μεταφραστή κατά το ν. 2121/1993: απόλυτος ο χαρακτήρας της προστασίας της μετάφρασης, που δεν αίρεται από τυχόν συναίνεση του δημιουργού του αρχικού έργου. Συγγενικό δικαίωμα εκδότη κατ' άρθρο 51 - 53 ν. 2121/1993. Προστασία του δημιουργού ή του δικαιούχου συγγενικού δικαιώματος σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματός τους κατά το ν. 2121/93. Αναδρομική εφαρμογή μετά την 4.3.1994 του ν. 2121/1993 σε συμβάσεις που καταρτίσθηκαν προγενέστερα. Περιστατικά προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας με αντιγραφή ξένου έργου χωρίς σχετική άδεια. Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση της δωσιδικίας της αξιόποινης πράξης σύμφωνα με την ΚΠολΔ 35. Προϋποθέσεις προστασίας της προσωπικότητας σύμφωνα με τις ΑΚ 57 και 59 (www.dsanet.gr). 

ΠΠρΑθ 10914/1996

Ευρεσιτεχνία. Προϋποθέσεις απονομής διπλώματος και κτήσης δικαιώματος ευρεσιτεχνίας. Εννοια εφεύρεσης. Ο Ο.Β.Ι. πειρορίζεται στον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων. Ο έλεγχος των ουσιαστικών προϋποθέσεων γίνεται από τα τακτικά δικαστήρια διαμέσου της αγωγής ακυρότητας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή κατ` ένσταση. Νομιμοποίηση για άσκηση της αγωγής έχει καθένας που έχει έννομο συμφέρον, ακόμη και ο καταναλωτής (λαϊκή αγωγή). Υλική και τοπική αρμοδιότητα (ΕΕμπΔ 1999 σελ. 146). 

ΠΠρΑθ 2089/1996

Πνευματικά δημιουργήματα. Υποκείμενο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Έννοια και περιεχόμενο των επί μέρους δύο δικαιωμάτων, περιουσιακού και ηθικού. Αξιώσεις του δημιουργού επί προσβολής της πνευματικής του ιδιοκτησίας. (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 1998, σελ. 839). 

ΠΠρΑθ 9456/1995

Πνευματική ιδιοκτησία. Προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προστατεύονται ως έργα λόγου. Σε περίπτωση προσβολής των ο δικαιούχος ενάγων υποχρεούται να αποδείξει ότι η προσβολή του από τον εναγόμενο έγινε χωρίς την άδειά του και όχι το αντίστροφο. Χρησιμοποίηση προγραμμάτων η/υ από ΙΕΚ για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε δίκτυο χωρίς την ύπαρξη ισάριθμων με τα προγράμματα αδειών χρήσεως (ΕΕμπΔ 1996, σελ. 620). 

ΠΠρΑθ 9188/1995

Πνευματική Ιδιοκτησία. Εννοια δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Πότε υπάρχει προσβολή αυτού. Βάρος απόδειξης του δικαιούχου. Σε περίπτωση που ζητεί αποζημίωση οφείλει να αποδείξει την υπαιτιότητα και το μέγεθος της ζημίας. Βάρος απόδειξης αυτού που αρνείται την συνδρομή της προσβολής. Τεκμήριο παράνομης επέμβασης στο απόλυτο κι αποκλειστικό δικαίωμα. Αβάσιμη η ένσταση καλόπιστης κτήσης κατά το αρθ. 1036 ΑΚ. Λόγοι. Ηθική βλάβη : χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη μπορεί να ζητήσει και νομικό πρόσωπο (εταιρείες) (ΕλΔ 1997, σελ. 159). 

ΠΠρΑθ 6466/1995

Πνευματική ιδιοκτησία. Σύμβαση εκχωρήσεως πνευματικών δικαιωμάτων στον Οργανισμό εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων από τους συγγραφείς που έτυχαν βραβείου σε διαγωνισμό το έτος 1947 με σκοπό την συγγραφή σχολικού αναγνωστικού. Μη επανέκδοση του πνευματικού έργου από τριακονταπενταετίας. Εκπτωση του άνω Οργανισμού από κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας λόγω εκπληρώσεως της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης και αποξενώσεως του άνω Οργανισμού από το δικαίωμα επί του προϊόντος διανοία των δημιουργών του. Ενσταση ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης του ενάγοντα Οργανισμού για την άσκηση της σχετικής αγωγής. Δεκτή η αίτηση ανακλήσεως της αποφάσεως των ασφαλιστικών μέτρων που υποβλήθηκε με τις προτάσεις (ΝοΒ 1996, σελ. 470). 

ΠΠρΘεσ 15599/1995

Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αποκλειστική εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών συμπεριλαμβανομένης και της τηλεοπτικής έκδοσης αυτών. Δημόσια τηλεοπτική εκπομπή κινηματογραφικής ταινίας χωρίς άδεια. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Αδικοπρακτική ευθύνη. Εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο λόγω του τόπου τελέσεως της αδικοπραξίας. Αγωγή αποζημιώσεως και αίτημα περί καταβολής του ισαξίου σε δραχμές του ποσού των αλλοδαπών νομισμάτων που απωλέσθηκε. Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό του ποσού είναι ο χρόνος της απώλειας και όχι της καταψήφισης ή της εξόφλησης. Απορρίπτεται η αγωγή ως αόριστη λόγω μη προσδιορισμού του αν το αιτούμενο ποσό αποτελεί το ισάξιο του απωλεσθέντος στο αλλοδαπό νόμισμα (Αρμ. 1996, σελ. 70).

ΠΠρΑθ 5235/1992

Αγωγή με αίτημα την παροχή εννόμου προστασίας για τα κείμενα και το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αοριστία αυτής αν ο ενάγων δεν εκθέτει σε τι συνίσταται η συμβολή του στον σχεδιασμό του προγράμματος και δεν επικαλείται λόγους για τους οποίους το αμφισβητούμενο πρόγραμμα διαφέρει από άλλα προγράμματα της ίδιας κατηγορίας ,καθώς επίσης σε τι συνίσταται η διασκευή και μετατροπή του ούτε στοιχεία περί της ουσιαστικής ομοιότητας βασικών στοιχείων των δύο προγραμμάτων (με σημείωση Γ.Ν.Κ.), (ΕΕμπΔ 1992, σελ. 676). 

ΠΠρΑθ 1607/1992

Πνευματική ιδιοκτησία. Εννοια πραγματικού και πλασματικού δικαιούχου. Πρωτογενές δικαίωμα επί τω έργω αποκτά είτε ο δημιουργός του είτε αν το έργο δεν αναφέρει το όνομα του δημιουργού όποιος το κάνει προσιτό στο κοινό. Νομικό πρόσωπο: Θεωρείται σαν αρχικός δικαιούχος μόνο όταν η κτήση γίνεται κατά πλάσμα δικαίου. Οι πράξεις του πλασματικού δικαιούχου ισχύουν και για τον πραγματικό (ΕΕμπΔ 1994, σελ. 291).