Πολυμελές Πρωτοδικείο

ΠΠρΘεσ 8747/2009

ΠΠρΘεσ 6990/2009

ΠΠρΘεσ 5875/2009

ΠΠρΘεσ 5802/2009

ΠΠρΠειρ 3454/2009

Πνευματική ιδιοκτησία και προγράμματα Η/Υ. Οι εναγόμενες ισχυρίζονται ότι η επέμβαση στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της ενάγουσας έγινε με την άδεια της δικαιούχου. Ο ισχυρισμός αυτός συνιστα καταλυτική ένσταση και οι εναγόμενες οφείλουν να αποδείξουν τη συνδρομή γεγονότων που αποκλείουν τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής. Δεν καθιερώνεται ασυμβίβαστο της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος προς την ιδιότητα του καθηγητή πανεπιστημίου. Ηταν έγκυρο το δικόγραφο της αγωγής, το οποίο υπογράφεται από δύο δικηγόρους και για τον έναν μόνο προβάλλεται ένσταση νομιμότητας της υπογραφής. Το ηθικό δικαίωμα επί του επίμαχου προγράμματος ανήκε στους προγραμματιστές της εταιρείας που τους είχε προσλάβει, ενώ το περιουσιακό δικαίωμα, που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της σύμβασης εργασίας τους, μεταβιβάστηκε αυτοδίκαια στην εργοδότρια. Το νέο πρόγραμμα αποτελεί αντιγραφή του επιδίκου και η εναγομένη οφείλει αποζημίωση ίση με το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως κατέβαλε για το είδος της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης. Υπολογισμός της αποζημίωσης στο συνολικό κύκλο εργασιών της εναγομένης και όχι στα καθαρά της έσοδα. Εις ολόκληρον ευθύνη και του προσώπου που συνέδραμε άμεσα στην παράνομη δραστηριότητα της εργοδότριάς του, παραβιάζοντας την υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας σε σχέση με τα απόρρητα της ενάγοσας, πρώην εργοδότριάς του. Επιδίκαση και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. (ΔΙΜΕΕ 2010/79) (Σημείωμα Ευφημίας Παναγιωτίδου στο ΔΙΜΕΕ 2010/84). 

ΠΠρΑθ 7018/2008

Διακριτικά γνωρίσματα και αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Το αίτημα περί προσωρινής αναγνώρισης των αιτούντων ως δικαιούχων των διακριτικών γνωρισμάτων είναι μη νόμιμο, επειδή η αναγνώριση έννομης σχέσης δεν συνιστά ασφαλιστικό μέτρο. Αόριστα τα αιτήματα περί απαγόρευσης της χρήσης κάθε ένδειξης, που συνιστά παραποίηση των διακριτικών γνωρισμάτων των αιτούντων και περί απαγόρευσης κάθε άλλης προσβολής αυτών. Πριν από την καταχώριση του σήματος ο καταθέτης έχει δικαίωμα προσδοκίας, το οποίο μπορεί να προστατευθεί με ασφαλιστικά μέτρα. Κρίση ότι κάποιες φράσεις-απεικονίσεις δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματα και δεν είναι αντικείμενα δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ελλείψει του στοιχείου της πρωτοτυπίας, αφού πρόκειται για φράσεις που χρησιμοποιούνται ευρέως στο εξωτερικό ως γνωρίσματα επιχειρήσεων κομμωτικής. Δεν υπάρχει προσβολή των δικαιωμάτων των αιτούντων επί των διακριτικών γνωρισμάτων και της προσδοκίας δικαιώματος σήματος επί των σχετικών ενδείξεων κατά τη συζήτηση της αίτησης και αυτή απορρίπτεται (ΔΕΕ 2008, σελ. 1255). 

ΠΠρΘεσ 3953/2008

Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή παρουσίαση έργου στο κοινό. Εύλογη αμοιβή (ΧρΙΔ 5/2008, σελ. 467, παρατ. Καλλινίκου, Δ.). 

ΠΠρΠατρ 1002/2007

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Φύση και προστασία αυτού. Η προσβολή αυτού συνιστά παράνομη πράξη. Ο δικαιούχος - ενάγων αρκεί να αποδείξει ότι έλαβε χώρα η προσβολή και όχι ότι αυτή είναι παράνομη. Προγράμματα εφαρμογών Η/Υ. Κρίση ότι ο ενάγων είναι δικαιούχος αυτών (ΕΦΑΔ 2008, σελ. 682). 

ΠΠρΑθ 6544/2006

Βάσεις δεδομένων. Ο κατασκευαστής γεωγραφικών χαρτών προστατεύεται ως κατασκευαστής βάσεων δεδομένων, εφόσον έχει πραγματοποίησει ουσιώδη επένδυση στην κατασκευή της βάσης. Πραγματικά περιστατικά. Η παράνομη αφαίρεση και επαναχρησιμοποίηση όχι απλά ουσιώδους τμήματος της βάσης δεδομένω, αλλά ολόκληρης συνιστά παραβίαση του δικαιώματος του κατασκευαστή (ΔiΜΕΕ 1/2007 - Έτος 4ο, σελ. 90, σημ. Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη). 

ΠΠρΑθ 5103/2006

Προστασία συγγενικών δικαιωμάτων. Ποσοστό μουσικής προγράμματος ραδιοφωνικού σταθμού. Εύλογη αμοιβή. Ξένο ρεπερτόριο. Αόριστη η αγωγή για καταβολή εύλογης αμοιβής από ραδιοφωνικό σταθμό, που μεταδίδει ξένο ρεπερτόριο, σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, επειδή δεν εκτίθενται οι αλλοδαποί οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που έχουν συμβληθεί με τους ενάγοντες και δειγματοληπτική αναφορά του ξένου ρεπερτορίου, η διαχείριση του οποίου έχει ανατεθεί στους ενάγοντες. Ενεργητική νομιμοποίηση των εναγόντων βάσει του τεκμηρίου του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν 2121/1993. Δεν ασκείται καταχρηστικά το δικαίωμα για καταβολή εύλογης αμοιβής από μόνο το γεγονός ότι οι ενάγοντες έχουν συνάψει συμβάσεις με άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς με χαμηλότερο αμοιβολόγιο, η δε καταβολή των απαιτούμενων αμοιβών θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ραδιοφωνικού σταθμού των αναγομένων. Το de facto μονοπώλιο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης λειτουργεί υπέρ του ανταγωνσιμού, οι δε ενάγοντες δεν προβαίνουν σε διακριτική μεταχείριση ρυθμίζοντας με οιμοιόμορφο τρόπο ανόμοιες περιπτώσεις, (ΔiΜΕΕ ΤΟΜΟΣ 2006, σελ. 526, σημ. Π. Νικολόπουλος).