Πολυμελές Πρωτοδικείο

ΠΠρΚατ 110/2010

ΠΠρΑθ 6696/2009

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Συγγενικά δικαιώματα. Ηθικό δικαίωμα ηθοποιού. Έννοια και περιεχόμενο αυτού. Προσβολή αυτού. Αυτή λαμβάνει χώρα με την παραμόρφωση της ερμηνείας. Εννοιολογικός προσδιορισμός και προϋποθέσεις της παραμορφώσεως. Συρροή αξιώσεως ικανοποίησης λόγω προσβολής της προσωπικότητας του καλλιτέχνη (Βλ. σημ. Ν. Κυπρούλη, ΔΙΜΕΕ 2009, σελ. 532). 

ΠΠρΑθ 6119/2009

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Έννοια πρωτοτύπου έργου. Φωτογραφίες. Προϋποθέσεις με τις οποίες αυτές θεωρούνται πρωτότυπο έργο. Το δικαίωμα του δημιουργού δεν περιλαμβάνεται στο εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας επί της φωτογραφίας. Ως δημιουργός της φωτογραφίας με χρήση φιλμ θεωρείται ο κάτοχος των αρνητικών. Συνιστά μαχητό τεκμήριο. Δικαιώματα του δημιουργού σε περίπτωση προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας του. Ειδικότερα η αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας. Όρια αυτής. (Βλ. Παρατηρήσεις Δ. Καλλινίκου, ΧΡΙΔ 2010/60). 

ΠΠρΑθ 5144/2009

Πνευματική ιδιοκτησία. Πρωτοτυπία έργου. Ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα. Εξουσία δημοσιεύσεως. Η πρώτη άσκησή της δεν επιφέρει και ανάλωσή της. Λεξικό. Δικαίωμα πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 63Α παρ. 3 περ. β΄ Ν. 2121/1993 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της Οδηγίας 2004/48. Πρόσβαση σε έγγραφα που τεκμηριώνουν τη διαπραττόμενη σε εμπορική κλίμακα προσβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Έγγραφα που επικαλείται ο ενάγων και βρίσκονται στον έλεγχο αντιδίκου του. Ο πρόεδρος πολυμελούς δικαστηρίου επιλαμβάνεται της αιτήσεως σε διαδικαστικό στάδιο πριν από την συζήτηση της αγωγής, ενώ μετά καθίσταται αποκλειστικά αρμόδιο το πολυμελές δικαστήριο. Παρεμπίπτουσα αίτηση παροχής των πληροφοριών του άρθρου 63Α Ν. 2121/1993 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Υποβολή αιτήματος με τις προκατατεθειμένες προτάσεις. Ορισμένο αιτήματος. Τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να εξατομικεύονται επαρκώς και να αναφέρεται, έστω γενικά, το περιεχόμενό τους. Διαχρονικό δίκαιο. Η πρωτογενής κτήση του δικαιώματος του δημιουργού, σε αντίθεση με τα λοιπά δικαιώματα, κρίνεται κατά το δίκαιο που ίσχυε κατά τη γέννηση του δικαιώματος. Απειλή προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής κατά εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συνεπάγεται ατομικώς. Μη οριστική απόφαση που διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης. Γίνεται δεκτό το αίτημα ενημέρωσης και το δικαστήριο διατάσσει με την απειλή χρηματικής ποινής τις εναγόμενες να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα. 

ΠΠρΑθ 2903/2009

Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Έννοια συγγενικών δικαιωμάτων. Δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων. Εύλογη και ενιαία αμοιβή (άπαξ καταβολή) καταβαλλόμενη από το χρήστη για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση υλικού φορέα ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, νομίμως εγγραφέντος, στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες και στους παραγωγούς των υλικών αυτών φορέων. Διαχείριση και προστασία συγγενικών δικαιωμάτων. Ανάθεση της διαχείρισης και προστασίας των συγγενικών δικαιωμάτων από τους δικαιούχους σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Ελεύθερη η επιλογή είτε της ανάθεσης αυτής καθ΄εαυτήν είτε του οργανισμού. Υποχρεωτική η ανάθεση όσον αφορά στην είσπραξη εύλογης αμοιβής από τους δικαιούχους. Για την ανάθεση απαιτείται έγγραφος τύπος. Διαχείριση συγγενικών δικαιωμάτων αλλοδαπών δικαιούχων από ημεδαπούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Συμβάσεις αμοιβαιότητας μεταξύ των ημεδαπών και αλλοδαπών οργανισμών. Προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων των αλλοδαπών δικαιούχων και από τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης της 26/10/1961. "Εθνική μεταχείριση" τόσο αλλοδαπού δικαιούχου κράτους-μέλους όσο και αλλοδαπού εκτελεστή κ.λπ., μη προερχομένου από κράτος-μέλος, εφόσον όμως η πρώτη έκδοση του φωνογραφήματος έλαβε χώρα στο μη συμβαλλόμενο κράτος, αλλά εντός 30 ημερών από την αρχική δημοσίευση παρουσιάστηκε στο κοινό και δημοσιεύθηκε σε κράτος-μέλος της Σύμβασης. Πολιτική Δικονομία. Δικαστική επιδίωξη προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων. Αγωγή. Τακτική διαδικασία. Νομιμοποίηση οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο δικογράφου - υποχρεωτικά στοιχεία αγωγής. ((ΔΙΜΕΕ 2009, σελ. 533) (Βλ. σημείωση Τ. Συνοδινού, ΔΙΜΕΕ 2009,543). 

ΠΠρΘεσ 34285/2009

ΠΠρΘεσ 21493/2009

ΠΠρΘεσ 13284/2009

ΠΠρΘεσ 11429/2009

ΠΠρΘεσ 11428/2009