Πολυμελές Πρωτοδικείο

ΠΠρΙωαν 134/2013

ΠΠρΚατ 92/2015

ΠΠρΚατ 91/2015

ΠΠρΚατ 44/2015

ΠΠρΚατ 29/2015

ΠΠρΑθ 5249/2014

……….με την οποία κρίθηκε ότι η τοποθέτηση links προς τρίτες ιστοσελίδες δεν συνεπάγεται υποχρέωση σύναψης σύμβασης με Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτε καταβολή αποζημίωσης. 

ΠΠρΧαλκ 124/2014

ΠΠρΧαλ 58/2014

ΠΠρΧαλ 38/2014

ΠΠρΧαλ 14/2014