Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΑθ 2064/2016

Καταβολή εύλογης αμοιβής για την ιδιωτική αναπαραγωγή έργων ήχου και εικόνας σύμφωνα με το άρθρο 18 & 3 Ν. 2121/1993 - Ερμηνευτική προσέγγιση με βάση τη νομολογία του ΔΕΕ αναφορικά με την διάταξη του άρθρου 5 & 2 στοιχείο β της Οδηγίας 2001/29 - Πρόβλεψη νόμιμου μαχητού τεκμηρίου ιδιωτικής χρήσης κατά την διάθεση των υπαγόμενων στο νόμο τεχνικών μέσων - Αντιστροφή βάρους απόδειξης - Δυνατότητα ανατροπής του τεκμηρίου όταν τα τεχνικά μέσα δεν διατίθενται σε ιδιώτες χρήστες και προδήλως προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή αντιγράφων για την ιδιωτική χρήση - Δικαίωμα επιστροφής της καταβληθείσας εύλογης αμοιβής όταν η τελική χρήση των τεχνικών μέσων δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αναπαραγωγής έργων για ιδιωτική χρήση.

ΜΠρΠειρ 1465/2015

Συγγενικά δικαιώματα. Ασφαλιστικά μέτρα. Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης. Η προβολή τηλεοπτικών εκπομπών μέσω δεκτών τοποθετημένων σε καμπίνες πλοίου ή στα σαλόνια αυτού αποτελεί δημόσια εκτέλεση κατά τους ορισμούς του νόμου. Προστασία συγγενικών δικαιωμάτων. Δικαιούχοι. Προσδιορισμός της οφειλόμενης από τον χρήστη αμοιβής των δικαιούχων των συγγενικών δικαιωμάτων. Προσωρινή επιδίκαση. Κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο. Διεθνής σύμβαση της Ρώμης περί προστασίας των ερμηνευτών. Διαχείριση συγγενικών δικαιωμάτων αλλοδαπών από ημεδαπό οργανισμό.(ΝΟΒ 2015/1973).

ΜΠρΑθ 1940/2014

Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των μελών τους. Έννοια της «δίκαιης αποζημίωσης» κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Η ζημία στον αποκλειστικό κάτοχο του δικαιώματος αναπαραγωγής προξενείται από το πρόσωπο εκείνο το οποίο προβαίνει για ιδιωτική του χρήση σε αναπαραγωγή του προστατευόμενου έργου χωρίς την προηγούμενη άδεια του δικαιούχου. Επιτρεπτή η θέσπιση στα κράτη - μέλη για τη χρηματοδότηση της δίκαιης αποζημίωσης, τέλους ιδιωτικής εγγραφής» το οποίο βαρύνει εκείνους που προβαίνουν σε διάθεση εξοπλισμού, συσκευών και υποθεμάτων ψηφιακής αναπαραγωγής και οι οποίοι διαθέτουν τον εξοπλισμό σε ιδιώτες ή παρέχουν σε αυτούς υπηρεσία αναπαραγωγής. Δυνατή η μετακύλιση του κόστους του τέλους στους ιδιώτες χρήστες. Περιπτώσεις μη επιβολής του ως άνω τέλους. Μη οφειλή του τέλους από την εναγόμενη πωλήτρια. Απορρίπτει την αγωγή.(ΔΕΕ 2015/133).

ΜΠρΘεσ 1202/2016

Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία προγραμμάτων Η/Υ. Ανάπτυξη προγράμματος και προσωρινή (δοκιμαστική) εγκατάσταση και λειτουργία του στο χώρο επιχείρησης έναντι αμοιβής. Ματαίωση της οριστικής εγκατάστασης λόγω προβλημάτων συμβατότητας με το λογισμικό της επιχείρησης. Απόρριψη αγωγής του δημιουργού που ζητούσε αποζημίωση για χρήση του λογισμικού χωρίς τη συναίνεσή του ως ουσία αβάσιμης.

ΜΠρΠατρ 978/2016

ΜΠρΠατρ 891/2016

ΜΠρΠατρ 872/2016

ΜΠρΠατρ 871/2016

ΜΠρΠατρ 870/2016

ΜΠρΠατρ 869/2016