Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΧαλκ 209/2017

ΜΠρΧαλκ 208/2017

ΜΠρΧαλκ 173/2017

ΜΠρΧαλκ 143/2017

ΜΠρΧαλκ 131/2017

ΜΠρΚαβ 172/2015

Αμοιβές μηχανικών. Μέλος ΤΕΕ. Υποκατάσταση. Πνευματική ιδιοκτησία. Ακυρη σύμβαση με το δημόσιο. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Προσωρινή εκτελεστότητα. Εκμετάλλευση έργου μελετητή πολιτικού μηχανικού από ν.π.δ.δ. χωρίς την καταβολή αμοιβής. Απορρίπτεται η αγωγή ως προς τις βάσεις της περί προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας και για αδικοπραξία, για τα οποία νομιμοποιείται ενεργητικά μόνο ο δημιουργός του έργου και ο άμεσα ζημιωθείς αντίστοιχα. Το ΤΕΕ υποκαθίσταται στα δικαιώματα των μελών του μόνο για τη διεκδίκηση των αμοιβών τους για την εκτέλεση έργων. Σύμβαση εκπόνησης μελέτης τεχνικού έργου χωρίς την τήρηση των απαιτούμενων τυπικών προϋποθέσεων και χωρίς την εγγραφή του έργου στον προϋπολογισμό της νομαρχίας. Προφορική συμφωνία και εμπρόθεσμη εκπόνηση του έργου. Υπολογισμός της οφειλόμενης αμοιβής σύμφωνα με τη νόμιμη με βάση τις τιμές που ίσχυαν κατά το χρόνο παράδοσης. Εφαρμογή της ειδικής διαδικασίας διαφορών από αμοιβές. Δέχεται την αγωγή και κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά ένα μέρος.

ΜΠρΑθ 9313/2015

Νομική προστασία βάσεων δεδομένων. Παράνομη εξαγωγή και επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών από εταιρία ανάπτυξης εφαρμογών νομικής πληροφόρησης για δημιουργία και εμπορική εκμετάλλευση αντίστοιχων βάσεων. Ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της.(ΔΙΜΕΕ 2016/85).

ΜΠρΑθ 5949/2016

ΜΠρΑθ 4925/2016

ΜΠρΘεσ 3125/2014

Πνευματική ιδιοκτησία. Εργα συνεργασίας - συλλογικά και σύνθετα έργα. Εννοια - δικαιούχοι. Προστασία σε περίπτωση προσβολής. Ασφαλιστικά μέτρα. Προσβολή δικαιωμάτων σε διπλωματική εργασία φοιτητών από τους επιβέποντες καθηγητές που δημοσίευσαν επ` ονόματί τους αποσπάσματα της εργασίας σε επιστημονικά περιοδικά.