Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΑθ 16568/1998

... η επακριβής αντιγραφή (εφαρμογή και ανάπτυξη) του παραπάνω συστήματος, η άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης του οποίου είχε παραχωρηθεί, κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας της συγγραφέως, σε διάφορα γυμναστήρια, σε συνδυασμό και με τη διαφήμιση αυτού εκ μέρους των καθών, αποτελεί από πρόθεση και σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη με σκοπό αθέμιτου ανταγωνισμού απομίμηση ιδιαίτερων διακριτικών γνωρισμάτων. Προκαλείται δε σύγχυση στο καταναλωτικό και αναγνωστικό κοινό αλλά και στην αγορά των γυμναστηρίων στην Ελλάδα, αναφορικά με την εμπορική επωνυμία, τα ονόματα, τα ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα και τα έντυπα του συστήματος, που νόμιμα η αιτούσα μεταχειρίζεται, με αποτέλεσμα, τόσο η πρώτη αιτούσα, συγγραφέας, όσο και η δεύτερη εταιρία, να προσβάλλονται στο δικαίωμα της πνευματικής τους ιδιοκτησίας και στην προσωπικότητά τους και να υφίστανται εκ του λόγου τούτου υλική και ηθική ζημία (ΔΕΕ 1999, σελ. 54 - παρατ. Δ. Κωστάκη, σελ. 166 - παρατ. Μ. Μαρίνου, ΕπισκΕΔ 1999, σελ. 300 - παρατ. Κ. Παμπούκη). 

ΜΠρΑθ 11923/1998

... ειδικότερα στην περίπτωση του μισθωτού, εάν αντικείμενο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας είναι η δημιουργία έργων από τον μισθωτό και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, τότε μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον εργοδότη (μόνο) όσες περιουσιακές εξουσίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης (άρθρο 8 του ν 2121/93). Αντίθετα, η εν λόγω μεταβίβαση περιουσιακών εξουσιών δεν συμβαίνει, όταν η δημιουργία του έργου γίνεται απλά επ' ευκαιρία της εργασιακής σχέσης και δεν αποτελούσε αντικείμενο αυτής (ΕΕμπΔ 1999, σελ. 153). 

ΜΠρΑθ 4348/1998

Πνευματική ιδιοκτησία. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Ασφαλιστικά μέτρα. Εννοια πνευματικού δημιουργήματος. Εννοια "πρωτότυπου" έργου. Αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρείται και η διασκευή άλλου έργου. Ασφαλιστικά μέτρα. Περιεχόμενο προσωρινής προστασίας. Προστατεύεται και εκείνος στον οποίο παραχωρήθηκε δικαίωμα εκμετάλλευσης του πνευματικού δημιουργήματος (ΝοΒ 1998, σελ. 1095). 

ΜΠρΧιου

118/1998 Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης. Αξίωση δυσανάλογης αμοιβής για τη χρήση των έργων του ρεπερτορίου τους. (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 1999, σελ. 593). 

ΜΠρΑθ 32992/1997

Το ηθικό δικαίωμα δίνει στον δημιουργό, ιδίως, την εξουσία να αποφασίζει αυτός για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τον οποίο το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό, δηλαδή πότε και πως θα δημοσιευτεί (άρθρο 4 του ν 2121/93). Το δικαίωμα αυτό είναι αμεταβίβαστο μεταξύ ζώντων και μετά το θάνατο του δημιουργού περιέρχεται στους κληρονόμους του, που οφείλουν να το ασκούν σύμφωνα με τη θέληση του δημιουργού, εφόσον τέτοια θέληση είχε ρητά εκφρασθεί (άρθρο 12 παρ. 2 του ν 2121/93) (ΕΕμπΔ 1999, σελ. 409). 

ΜΠρΑθ 32309/1997

Άρνηση αθέμιτου παρεμποδιστικού ανταγωνισμού λόγω δωρεάν διανομής και του χαρακτήρα των προγραμμάτων ως έργων με την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αδυναμία εφαρμογής Ν 146 στα ελεύθερα επαγγέλματα. (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 1998, σελ. 845). 

ΜΠρΑθ 23612/1997

Έκδοση λεξικού του αυτού είδους από άλλο εκδοτικό οίκο. Αίτηση του αρχικού εκδότη, στον οποίον μεταβιβάσθηκαν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του συγγραφέως, περί απαγόρευσης έκδοσης και κυκλοφορίας του νέου λεξικού, ως αποτελούντος αντιγραφή του αρχικού με σκοπό τον αθέμιτο ανταγωνισμό.(ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 1998, σελ. 274). 

ΜΠρΑθ 17170/1997

Πνευματική ιδιοκτησία. Εννοια "έργου" και "συλλογικού έργου". Προστασία εκδότη εντύπων. Εκδότης οδικού χάρτη. Εχει δικαίωμα εκμετάλλευσής του. Δημιουργία σύγχυσης στο αναγνωστικό κοινό από διαφημιστικά έντυπα στα οποία περιλαμβάνονται χάρτες εκμεταλλευόμενοι από τον αιτούντα εκδότη. Διατάσσεται η αναλυτική απογραφή και φωτογράφησης των προς διανομή εντύπων (ΑρχΝ 1998 σελ. 68). 

ΜΠρΑθ 12729/1997

Λήψη ασφαλιστικών μέτρων για εισαγωγή και παράνομη και αθέμιτη ενοικίαση βιντεοκασεττών ταινίας χωρίς ελληνικούς υπότιτλους, της οποίας το δικαίωμα αναπαραγωγής και εκμετάλλευσης στην Ελλάδα με υπότιτλους στα ελληνικά ή μεταγλωττισμένη έχει η αιτούσα. Εφαρμογή διατάξεων Ν 2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία. Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Περιεχόμενο του περιουσιακού δικαιώματος της πνευματικής εξουσίας. Η σύμβαση για την εκμίσθωση και το δανεισμό του έργου πνευματικού δημιουργού αποτελεί και σύμβαση περί πνευματικής ιδιοκτησίας. (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 1997, σελ. 829). 

ΜΠρΑθ 12207/1997

Προστασία ανταγωνισμού. Τα CD ROM, ως φορέας πληροφοριών, δεν μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των προϊόντων μη απλών στην κατασκευή, χρήση και συντήρηση, δεδομένου ότι αυτά ως υλικά αντικείμενα είναι απλά προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται και από άτομα που δεν έχουν ειδικές γνώσεις. Το CD ROM ως υλικό αντικείμενο είναι τελείως διαφορετικό από το περιεχόμενό του, το οποίο προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το άρθρο 348 της 14/1989 αγορανομικής διάταξης αναφέρεται στον υλικό φορέα του CD ROM και όχι στο περιεχόμενό του. Η παράβαση της ανωτέρω διάταξης δεν συνιστά πράξη ανταγωνισμού. Απορρίπτεται η αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων (ΕΕμπΔ 1997 σελ. 824).