Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΤρικ 1250/2002

Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των χρηστών και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης το ύψος της εύλογης αμοιβής και οι όροι πληρωμής των δικαιούχων των συγγενικών δικαιωμάτων καθορίζονται από το μονομελές πρωτοδικείο με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Πρόκειται για ρυθμιστικό μέτρο της εκουσίας δικαιοδοσίας που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Δεν πρόκειται για παροχή προσωρινής προστασίας αλλά για τη διαπίστωση μιας πραγματικής κατάστασης και γι΄ αυτό δεν προϋποτίθεται επείγουσα περίπτωση ή αποτροπή επικειμένου κινδύνου. Το δικαστήριο προσδιορίζει μαζί με το ύψος της αμοιβής και τους όρους της πληρωμής. Νομιμοποίηση οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Ορισμένο αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για τον καθορισμό της εύλογης αμοιβής (ΧρΙΔ 2003, σελ. 173). 

ΜΠρΤρικ 1249/2002

Αν οι οργανισμοί συλλογικής διαχειρίσεως ζητούν δικαστική προστασία για συγγενικά δικαιώματα αλλοδαπών, οφείλουν στην αίτηση να μνημονεύουν: τους αλλοδαπούς δικαιούχους και τα έργα τους, τους αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικής διαχειρίσεως στους οποίους οι δικαιούχοι υπάγονται, και τέλος, την κατ’ άρθρο 72 παρ. 3 εδαφ. 2 ν 2121/93 σύμβαση αμοιβαιότητας. Χωρίς τις μνείες αυτές η αίτηση είναι αόριστη. Αν η αίτηση υποβάλλεται από τρεις οργανισμούς συλλογικής διαχειρίσεως που καλύπτουν τα συμφέροντα, αντιστοίχως, των μουσικών, των τραγουδιστών και των παραγωγών, δεν είναι νόμιμο το αίτημα να καθορισθεί ότι από την αμοιβή (που θα ορισθεί) το 50% δικαιούνται ισομερώς οι μουσικοί και οι τραγουδιστές και το άλλο 50% οι παραγωγοί των υλικών φορέων. Η κατανομή της αμοιβής αποτελεί αντικείμενο εσωτερικής συμφωνίας των αιτούντων οργανισμών (άρθρο 49 παρ. 3 ν 2121/93) (ΕπισκΕΔ 2002, σημ. Κ. Παμπούκη). 

ΜΠρΤρικ 1248/2002

Οι Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και προστασίας νομιμοποιούνται στην άσκηση αίτησης εύλογης αμοιβής. Για το ορισμένο της αιτήσεως πρέπει να αναφέρουν: α) ποιοι συγκεκριμένα ημεδαποί φορείς των συγγενικών δικαιωμάτων τους έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος και για ποια έργα τους. Τότε αποδεικτικά τεκμαίρεται ότι έχουν αρμοδιότητα για όλους αυτούς και δεν είναι ανάγκη να προσκομίσουν τα αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα. Το τεκμήριο είναι μαχητό. Β) Ποιων αλλοδαπών φορέων διαχειρίζονται στην Ελλάδα τα δικαιώματά τους, σε ποιους αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας ανήκουν και τις συμβάσεις αμοιβαιότητας, με βάση τις οποίες οι αλλοδαποί οργανισμοί έδωσαν πληρεξουσιότητα ή μεταβίβασαν στους ημεδαπούς την εξουσία εκπροσωπήσεως στην Ελλάδα. Γ) Δειγματοληπτικά έργα των ημεδαπών και αλλοδαπών δικαιούχων που κάνουν χρήση οι καθών η αίτηση (Δ 2004, σελ. 270). 

ΜΠρΤρικ 578/2002

Η κατάρτιση σύμβασης χρήσεως έργων ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ είναι υποχρεωτική τόσο για το χρήστη, όσο και για τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ώστε σε περίπτωση που ζητηθεί από το χρήση η κατάρτισή της να μην μπορεί ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης να αρνηθεί (Δ 2002, σελ. 1104, σημ. Ε. Μπαλογιάννη, Κ. Μπέη, ΕπισκΕΔ 2002, σελ. 601, ΕΕμπΔ 2002, σελ. 669). 

ΜΠρΑθ 10840/2001

ΜΠρΑθ 9646/2001

Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης των δικαιωμάτων των δημιουργών έργων του λόγου και εκδοτών εντύπων, έργων εικαστικών τεχνών και φωτογράφων. Εύλογη αμοιβή άρθρου 18 Ν 2121/1993 υπολογιζόμενη επί της αξίας των συσκευών και υλικών φορέων αναπαραγωγής. Δικαίωμα πληροφόρησης των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης από τους οφειλέτες. Υποχρέωση δήλωσης από την ισχύ του Ν 2435/1996 (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 2002, σελ. 275). 

ΜΠρΑθ 8896/2001

ΜΠρΑθ 7118/2001

Τα έργα εφαρμοσμένων τεχνών σπάνια εμφανίζουν το στοιχείο της ατομικότητας. Αν δεν εμφανίζουν το στοιχείο αυτό, προστατεύονται κατά τις διατάξεις για τον αθέμιτο ανταγωνισμό (ΕπισκΕΔ 2002, σελ. 280 παρατ. Κ. Παμπούκη). 

ΜΠρΑθ 3908/2001

Απορρίπτεται ως αόριστη η αίτηση Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης κατά εμπόρου χονδρικής πώλησης για καταβολή της αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 του ν 2121/93, διότι δεν αναφέρονται συγκεκριμένοι δημιουργοί και το περιεχόμενο των συμφωνηθέντων μεταξύ αυτών και του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης για τη μεταβίβαση του δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπό της διαχείρισης ούτε και η συγκεκριμένη πληρεξουσιότητα με την οποία έγινε η ανάθεση της διαχείρισης. Επίσης δεν εκτίθεται ο αριθμός, η ταυτότητα και η υπηκοότητα των δημιουργών για τους οποίους ζητείται η προστασία των εξουσιών που απορρέουν από συγκεκριμένο περιουσιακό δικαίωμα των συγκεκριμένων δημιουργών ή αναφερομένων αυτών κατά ομάδες, στοιχεία απαραίτητα για να δύναται να εκτιμήσει το δικαστήριο τη νομιμότητα της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 52, 54 παρ. 1, 3, 4 εδ. δ΄, ε΄, παρ. 2, 4, 5 του άρθρου 67 του ν 2121/93, την αρμοδιότητα του δικαστηρίου και να δύνανται να αμυνθούν οι καθών και να κριθεί κατ’ ουσίαν βάσιμη η ένδικη αίτηση (ΝοΒ 2001, σελ. 1182, ΕΕμπΔ 2001, σελ. 788). 

ΜΠρΑΘ 3860/2001

Για να είναι ορισμένη η αίτηση οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, με την οποία ζητεί να υποχρεωθούν οφειλέτες της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 του ν 2121/93 να υποβάλουν αμέσως στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας την υπεύθυνη δήλωση ν 1599/86 με το περιεχόμενο που αναφέρεται στην παρ. 4, πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία: α) ότι έχει συσταθεί νόμιμα και έχει εγκριθεί η λειτουργία του από τη διοίκηση, δηλαδή με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού δημοσιευμένη στην ΕτΚ, β) ότι έχουν ένα ελάχιστο όριο αντιπροσωπευτικότητας και εξουσία διαχείρισης του περιουσιακού δικαιώματος της κατηγορίας δημιουργών, για την οποία ενεργούν είτε με μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος αυτών είτε με παροχή πληρεξουσιότητας, γ) ότι κοινοποίησαν στον οφειλέτη παραγωγό ή εισαγωγέα ή έμπορο των αντικειμένων της παρ. 3 του άρθρου 18 ν 2121/93 γραπτή πρόσκληση, για να προβεί σε έγγραφη και υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/86 με το περιεχόμενο της παρ. 4 του άρθρου 18 ν 2121/93 και δ) ότι ο πιο πάνω οφειλέτης δεν υπέβαλε μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης την ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το ίδιο, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, ή από τον κατά το καταστατικό εκπρόσωπό του, όταν πρόκειται για εταιρία (ΕΕμπΔ 2001, σελ. 790).