Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΑθ 223/2003

Αν παρά το ρητό όρο της σχετικής σύμβασης, ο οποίος απαγορεύει τη χρησιμοποίηση εκ μέρους της εκδότριας εταιρίας αυτούσιων σκίτσων ή κειμένων βιβλίων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του δημιουργού των τελευταίων, η εκδότρια προέβη σε ανατύπωση και κυκλοφορία αυτών εν αγνοία του δημιουργού τους και χωρίς τη συγκατάθεσή του προσβάλλει παράνομα και υπαίτια το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών. Υποχρεούται ως εκ τούτου να άρει την προσβολή του και να καταβάλει αποζημίωση. Αν ο δημιουργός υπέστη από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του εκδότη ηθική βλάβη, δικαιούται για την αποκατάστασή της χρηματική ικανοποίηση (ΑρχΝ 2003, σελ. 678). 

ΜΠρΡοδ 1127/2003

Ασφαλιστικά μέτρα στις σχέσεις του χρήστη έργων και της ΑΕΠΙ: Αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο του χρήστη των έργων, στην οποία ο εκπρόσωπος της ΑΕΠΙ θα προσέλθει για να καταρτίσει τη σύμβαση. Ακόμα τα αιτήματα α) να υποχρεωθεί προσωρινά η ΑΕΠΙ να συνάψει με τον χρήστη σύμβαση χρήσης έργων του ρεπερτορίου της, β) να αναγνωρισθεί δικαστικά η συνήθης αμοιβή της ΑΕΠΙ, δεν είναι νόμιμα (ΕπισκΕΔ 2004, σελ. 529). 

ΜΠρΤρικ 687/2003

Η κατάρτιση της σύμβασης για τον χρήστη είναι υποχρεωτική τόσο για τον ίδιο το χρήστη, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να κάνει χρήση των έργων αυθαίρετα, όσο και για τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να αρνηθεί αυθαίρετα την κατάρτιση της σύμβασης. Κατ’ εξαίρεση δικαιολογείται η άρνηση του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, όπως είναι π.χ. η πασίδηλη αναξιοπιστία του χρήστη ή επανειλημμένη δυστροπία του να πληρώσει αμοιβή για χρήση παρελθόντων ετών. Η ένσταση όμως αυτή παρέχεται στον οργανισμό εναντίον της αγωγής του χρήστη για καταδίκη του σε δήλωση βουλήσεως κατά το άρθρο 949 ΚΠολΔ για την κατάρτιση της σύμβασης και όχι εναντίον της αίτησης ή της τακτικής αγωγής αυτού για τον προσωρινό ή οριστικό αντίστοιχα ορισμό της αμοιβής, διότι είναι δυνατό από το χρόνο ορισμού της αμοιβής μέχρι τη σύναψη της σύμβασης να εκλείψει η συνδρομή του σπουδαίου λόγου (ΕπισκΕΔ 2003, σελ. 561, εισ. σημ. Κ. Παμπούκη). 

ΜΠρΑθ 4296/2002

Η διάταξη της παρ. 1δ΄ του άρθρου 49 ν 2121/93 προβλέπει περίπτωση προσωρινής επιδίκασης της εύλογης αμοιβής που προβλέπεται από την ουσιαστικού δικαίου διάταξη της ίδιας παραγράφου του άρθρου 49, εφόσον η εν λόγω διάταξη δεν ορίζει μόνο σχετικά με τον καθορισμό της εύλογης αμοιβής, αλλά και «με τους όρους πληρωμής της». Πρόκειται για ασφαλιστικό μέτρο προσωρινής επιδικάσεως χρηματικής απαιτήσεως, για τη διαταγή του οποίου πρέπει να συντρέχει επείγουσα περίπτωση (Δ 2004, σελ. 264). 

ΜΠρΑθ 3445/2002

Αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας υποκείμενο σε προστασία αποτελεί κάθε έργο πνευματικής δημιουργίας, στο οποίο συντελείται πρωτότυπη εργασία από το δημιουργό του προσδίδουσα σ’ αυτό ιδία ατομικότητα, ώστε το έργο να εμφανίζει τελείως νέα μορφή. Άξιο προστασίας είναι όχι μόνο η εξωτερική μορφή του έργου, αλλά και όλα τα λοιπά στοιχεία του, τα οποία αποτελούν πρωτότυπες εισφορές του πνευματικού δημιουργού, έστω και αν αναφέρονται στην εσωτερική δομή του έργου (ΝοΒ 2002, σελ. 2033). 

ΜΠρΑθ 3431/2002

Είναι παράνομη η παρουσίαση στο κοινό, δηλαδή η δημόσια εκτέλεση και μετάδοση διαμέσου του διαδικτύου μουσικών έργων πνευματικών δημιουργών (στιχουργών, συνθετών), τα οποία γίνονται προσιτά στο κοινό σε τόπο και χρόνο που επιλέγει ο επισκέπτης-χρήστης Η/Υ. Προσβάλλεται με τον τρόπο αυτό το σύνολο των έργων των πνευματικών δημιουργών που εκπροσωπεί η ΑΕΠΙ, αφού χωρίς την προηγούμενη άδειά της γίνεται δημόσια εκτέλεση των έργων και μάλιστα κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνο που συμφωνήθηκε με τη σύμβαση ραδιοφωνικής μετάδοσης. Αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία η ΑΕΠΙ ζητεί να κατασχεθεί ο ειδικός εξυπηρετητής-διακομιστής Η/Υ (audio server) συμπεριλαμβανομένων της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας και του λογισμικού που αποτελούν μέσο τέλεσης της επίδικης παράνομης πράξης και να απαγορευθεί η χωρίς προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ η εγγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό, δημόσια εκτέλεση και μετάδοση ή αναμετάδοση διαμέσου του διαδικτύου μουσικών έργων (ΧρΙΔ 2003, σελ. 652). 

ΜΠρΑθ 3394/2002

Αθέμιτος ανταγωνισμός : Οι διατάξεις των άρθρ. 22 ν 146/1914 και 66 ν. 2121/93 προβλέπουν τη δημοσίευση μόνο των ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων. Αλυσιτελής ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος. Διακριτικά (κωδικοί, ενδείξεις κλπ) και κατά πολύ υψηλότερη τιμή πωλήσεως που διαφοροποιούν τα προϊόντα (οπτικά είδη) της αιτούσας από τα υπόλοιπα που εμπορεύεται ο καθ`ου. Μη ορατός ο κίνδυνος συγχύσεως του καταναλωτικού κοινού, ούτε από το γεγονός της συνύπαρξης των προϊόντων στο ίδιο κατάστημα (ΝοΒ 2002, σελ. 2031). 

ΜΠρΑθ 1692/2002

Πνευματική ιδιοκτησία - Παράνομη χρήση - Αναπαραγωγή δίσκων - Έννοια συνδημιουργού - σύνθετου έργου (αδημ.). 

ΜΠρΠειρ 5745/2002

Η σύμβαση εκχώρησης σε παραγωγό σεναρίων για κινηματογράφηση και εκμετάλλευση ταινιών σε κινηματογραφικές αίθουσες δεν περιλαμβάνει και το δικαίωμα τηλεοπτικής εκμετάλλευσής τους (ΔiΜΕΕ 4/2004, Έτος 1ο, σελ. 98). 

ΜΠρΤρικ 1253/2002

Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης. Συγγενικά δικαιώματα (ΕπισκΕΔ 1/2003, σελ. 230, σημ. Κ. Παμπούκη).