Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΑθ 61/2004

Οι δίσκοι γραμμοφώνου που παρήχθησαν πριν το 1943 προστατεύονται από το Ν 146/1914. Οι μεταγενέστεροι υλικοί φορείς ήχου προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν 2121/1993. Μη ύπαρξη ηθικού δικαιώματος στον παραγωγό υλικών φορέων ήχου να μνημονεύεται ως αρχικός δικαιούχος σε κάθε μεταγενέστερη αναπαραγωγή (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 2004, σελ. 1151). 

ΜΠρΘεσ 24610/2004

Πνευματική ιδιοκτησία. Το έργο προστατεύεται από τις διατάξεις του ν. 2121/1993, εφόσον είναι πρωτότυπο. Προστασία και των φωτογραφιών, για τις οποίες επίσης απαιτείται πρωτοτυπία, συνιστάμενη στο να είναι αυτές προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού τους και να αντανακλά την προσωπικότητά του. Έργα συνεργασίας. Οι δημιουργοί τέτοιου έργου είναι οι αρχικοί συνδικαιούχοι του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος, το οποίο ανήκει όλους κατά ίσα μέρη, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία. Ο ποιητής μελλοποιθέντος τραγουδιού και ο συνθέτης της μουσικής αυτού είναι συνδικαιούχοι του δικαιώματος επί του έργου. Προσεπίκληση του δικονομικού εγγυητή. Πότε είναι παραδεκτή και νόμιμη. Απαιτέιται η ύπαρξη της επίδικης στην εκκρεμή δίκη σχέσης και η άλλη που ασκείται με την προσεπίκληση και εξαρτάται από την πρώτη. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Η επιδίκασή της είναι δυνητική για το δικαστήριο και ο προσδιορισμός του ποσού ανήκει στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου (ΧρΙΔ 2006, σελ. 929, παρατ. Χάρη Γεωργακόπουλου σελ. 933). 

ΜΠρΘεσ 19928/2004

Φωτογραφίες που δεν χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα και ατομικότητα, με την έννοια ότι κανένας άλλος δημιουργός δεν θα ήταν σε θέση να δημιουργήσει ένα όμοιο έργο, δεν αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα προστατευόμενα κατά τις διατάξεις του Ν 2121/1993 (ΔιΜΕΕ 4/2004 - Έτος 1ο, σελ. 559, σημ. Π. Κοριατοπούλου-Αγγελή). 

ΜΠρΘεσ 19927/2004

Προσωπικότητα. Εννοια. Περιεχόμενο. Προσβολή της προσωπικότητας υπάρχει όταν η προσβολή γίνεται χωρίς δικαίωμα ή καταχρηστικά ή κατ` ενάσκηση δικαιώματος, που είναι όμως μικρότερης σπουδαιότητας σε σχέση με το προσβαλλόμενο δικαίωμα προσωπικότητας. Η άσκηση της συνταγματικά προστατευόμενης ελευθερίας του τύπου είναι δυνατόν να οδηγήσει σε παράνομη προσβολή της προσωπικότητας. Σε τέτοια περίπτωση έχουν εφαρμογή μόνον οι αξιώσεις για αποζημίωση και για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Η αξίωση για άρση της προσβολής και για παράλειψή της στο μέλλον δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, αφού η ικανοποίηση αυτή επέρχεται μόνον με την κατάσχεση του κυκλοφορούντος εντύπου (ή την απαγόρευση της κυκλοφορίας του), η οποία απαγορεύεται (Αρμ. 2005, σελ. 11). 

ΜΠρΘεσ 1037/2004

Προστασία πνευματικού δημιουργού. Ανάθεση δημιουργίας βίντεο για την προβολή πόλης. Παράνομη προβολή του έργου από τον εντολέα σε εκδηλώσεις πριν από την καταβολή του τιμήματος. Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων (ΔΕΕ ΤΟΜΟΣ 2004, σελ. 906). 

ΜΠρΑθ 4829/2003

ΜΠρΑθ 2961/2003

ΜΠρΑθ 2226/2003

ΜΠρΑθ 2110/2003

Διαδίκτυο. Συλλογή ηλεκτρονικών διευθύνσεων χωρίς συγκατάθεση δικαιούχων. Ηλεκτρονική εφημερίδα (ΕπισκΕΔ 1/2003, σελ. 252, παρατ. Ιγγλεζάκη Ι.). 

ΜΠρΑθ 1756/2003

Εύλογη αμοιβή του άρθρου 18 του Ν 2121/1993. Υπόχρεοι, διαχειριστές και δικαιούχοι της αμοιβής. Σχετική υποβολή δηλώσεων. Ερμηνεία σχετικής διάταξης μετά την εισαγωγή των τροποποιήσεων του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν 3049/2002 (ΔιΜΕΕ 4/2004 - Έτος 1ο, σελ. 237).