Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΑθ 3163/2005

Εικονογράφηση. Η τεχνική επεξεργασία μιας δημιουργικής ιδέας μέσω illustrator δεν συνιστά συμμετοχή στην ιδέα της δημιουργίας και συνεπώς στερείται των εννοιολογικών γνωρισμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔiΜΕΕ 4/2005, Έτος 2ο, σελ. 416, σημ. Π. Κοριατοπούλου). 

ΜΠρΘεσ 39982/2005

Η άρνηση του αιτούντος να παραχωρήσει και γραπτώς την ήδη χορηγηθείσα προφορικώς συναίνεσή του υπερβαίνει προφανώς τα όρια της καλής πίστης και προσβάλλει τα ηθικά και περιουσιακά δικαιώματα της συνδημιουργού στο κοινό έργο, αφού ματαιώνεται η δυνατότητα αυτής να το αξιοποιήσει οικονομικά (ΔiΜΕΕ 1/2006 – Έτος 3ο, σελ. 71, σημ. Π. Κοριατοπούλου-Αγγελή). 

ΜΠρΘεσ 37632/2005

Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις σε δωμάτια ξενοδοχείου. Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης. Ενεργητική νομιμοποίηση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Δικαστικός καθορισμός της οφειλόμενης εύλογης αμοιβής από τους χρήστες υλικών φορέων ήχου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Δεν απαιτείται να διευκρινίσουν ποια σχέση τους συνδέει με τους πνευματικούς δημιουργούς. Μαχητό τεκμήριο. Η κατανομή των αμοιβών μεταξύ των εναγόντων οργανισμών γίνεται σύμφωνα με τις μεταξύ τους συμφωνίες και όχι από το δικαστήριο. Δημόσια εκτέλεση έργου. Αρκεί η παρουσία του κοινού να είναι ενδεχόμενη. Πραγματικά περιστατικά. Η μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών στα δωμάτια επιχείρησης ξενοδοχείου από κεντρικό διανεμητικό δέκτη συνιστά νέα χρήση και δικαιολογείται η καταβολή ειδικής αμοιβής. Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Καθορισμός της εύλογης ετήσιας κοινής αμοιβής σε ξενοδοχείο που ανήκει στην κατηγορία τριών αστέρων. Ο καθορισμός της αμοιβής γίνεται αφού ληφθεί υπ` όψιν η μέση ετήσια πληρότητα του ξενοδοχείου. Επείγουσα περίπτωση για την προσωρινή επιδίκαση του μισού των προσδιορισθέντων ποσών. Συμψηφισμός δικαστικών εξόδων επειδή η ερμηνεία των εφαρμοσθέντων κανόνων είναι ιδιαίτερα δυσχερής (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, lawdb.intrasoftnet.com). 

ΜΠρΘεσ 36047/2005

Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Παραγωγοί υλικών φορέων ήχου και εικόνας και ερμηνευτές. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης. Ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις σε δωμάτια ξενοδοχείου. Ενεργητική νομιμοποίηση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Μαχητό τεκμήριο. Αντιπροσωπευτικοί οργανισμοί. Δεν απαιτείται να διευκρινίσουν ποια σχέση τους συνδέει με τους πνευματικούς δημιουργούς και ονομαστική απαρίθμηση όλων των δικαιούχων της εύλογης αμοιβής. Αρκεί η δειγματοληπτική αναφορά των έργων που έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς την απαιτούμενη άδεια και δεν απαιτείται η πλήρης απαρίθμηση των έργων αυτών. Η κατανομή των αμοιβών μεταξύ των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και των παραγωγών γίνεται σύμφωνα με τις μεταξύ τους συμφωνίες που περιέχονται στον κανονισμό του κάθε οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Δημόσια εκτέλεση έργου. Το κρίσιμο στοιχείο σχετικά με το δημόσιο χαρακτήρα της εκτέλεσης του έργου είναι αν γίνεται κάτω από συνθήκες, που το κάνουν προσιτό σε αόριστο αριθμό προσώπων τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις μεταξύ τους. Αναμετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών η οποία δεν γίνεται τυχαία αλλά μέσα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και προς επίτευξη εμπορικών σκοπών αποτελεί νέα χρήση ως ξεχωριστή μορφή δημόσιας παρουσίασης και δικαιολογείται νέα άδεια του δημιουργού και η καταβολή ειδικής για τη χρήση αυτή αμοιβής (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, lawdb.intrasoftnet.com). 

ΜΠρΘεσ 4764/2005

Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Παραγωγοί υλικών φορέων ήχου και εικόνας και ερμηνευτές. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης. Ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις σε δωμάτια ξενοδοχείου. Ενεργητική νομιμοποίηση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Μαχητό τεκμήριο. Δεν απαιτείται να διευκρινίσουν ποια σχέση τους συνδέει με τους πνευματικούς δημιουργούς. Αρκεί η δειγματοληπτική αναφορά των έργων που έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης χωρίς την απαιτούμενη άδεια και δεν απαιτείται η πλήρης απαρίθμηση των έργων αυτών. Η κατανομή των αμοιβών μεταξύ των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών και των παραγωγών γίνεται σύμφωνα με τις μεταξύ τους συμφωνίες που περιέχονται στον κανονισμό του κάθε οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. Δημόσια εκτέλεση έργου. Το κρίσιμο στοιχείο είναι αν η εκτέλεση του έργου γίνεται κάτω από συνθήκες, που το κάνουν προσιτό σε αόριστο αριθμό προσώπων τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις μεταξύ τους. Αναμετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών η οποία δεν γίνεται τυχαία αλλά μέσα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και προς επίτευξη εμπορικών σκοπών αποτελεί νέα χρήση ως ξεχωριστή μορφή δημόσιας παρουσίασης και δικαιολογείται νέα άδεια του δημιουργού και η καταβολή ειδικής για τη χρήση αυτή αμοιβής. Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Δικαστικός καθορισμός με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων της οφειλόμενης εύλογης αμοιβής από τους χρήστες υλικών φορέων ήχου στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Προσωρινός προσδιορισμός εύλογης αμοιβής (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, lawdb.intrasoftnet.com). 

ΜΠρΠειρ 4971/2005

Πνευματική ιδιοκτησία. Συγγενικά δικαιώματα. Είσπραξη από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Σε περίπτωση διαφωνίας με το χρήστη ως προς το ύψος της αμοιβής, η εύλογη αμοιβή καθορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Μαχητό τεκμήριο περί της εκπροσώπησης όλων των δημιουργών από τους οργανισμούς. Ο οργανισμός υποχρεούται να αναφέρει στο σχετικό δικόγραφο όλους τους δικαιούχους, που του έχουν αναθέσει τη διαχείριση καθώς και τα σχετικά έργα τους. Για τους αλλοδαπούς φορείς που εκπροσωπούν, πρέπει στο δικόγραφο να αναφέρονται οι αλλοδαποί φορείς και τα έργα τους που διαχειρίζεται η Ελλάδα, ο αλλοδαπός συλλογικός οργανισμός που ανήκουν καθώς και η σχετική σύμβαση αμοιβαιότητας. Η αοριστία αυτή του αρχικού δικογράφου δεν θεραπεύεται με το σημείωμα ή τις προτάσεις. Συγγενικά δικαιώματα αλλοδαπών. Αρχή αμοιβαιότητας. Η Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης της 26.10.1961 περί προστασίας των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοτηλεόρασης δεν έχει κυρωθεί από τις ΗΠΑ και οι σχετικές διατάξεις δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής στους αλλοδαπούς φορείς συγγενικών δικαιωμάτων αυτής της χώρας. Απορρίπτει την αίτηση (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, lawdb.intrasoftnet.com). 

ΜΠρΠατρ 1651/2005

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των χρηστών και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, το ύψος της εύλογης αμοιβής και οι όροι της πληρωμής καθορίζονται από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Έτσι προσδιορίζεται ο δικαστικός τρόπος επιλύσεως της διαφωνίας μεταξύ των χρηστών και των οργανισμών συλλογικής διαχειρίσεως για το ύψος της εύλογης αμοιβής και τους όρους της πληρωμής της. Προς αποφυγή μάλιστα χρόνου αναμονής για τον οριστικό καθορισμό προβλέπει και την δυνατότητα καθορισμού από το μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ΧρΙΔ 2005, σελ. 767). 

ΜΠρΚοζ 281/2005

Πνευματική ιδιοκτησία - Συγγενικά δικαιώματα - Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης - Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Τα πρόσωπα που ερμηνεύουν ή εκτελούν με οποιοδήποτε τρόπο έργο του πνεύματος, όπως οι ηθοποιοί, οι μουσικοί, οι τραγουδιστές κ.λ.π. είναι ερμηνευτές ή καλλιτέχνες, ενώ παραγωγοί υλικού φορέα ήχου ή εικόνας είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πρωτοβουλία ή ευθύνη των οποίων πραγματοποιείται η πρώτη εγγραφή σειράς ήχων ή εικόνων με ήχο. Αναγνωρίζεται σε αυτούς το αποκλειστικό και απόλυτο δικαίωμα να επιτρέπουν ή απαγορεύουν ορισμένες χρήσεις των εισφορών τους. Καθιερώνεται δικαίωμα εύλογης αμοιβής υπέρ αυτών, όταν οι υλικοί αυτοί φορείς ήχου ή εικόνας χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο για ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή για παρουσίαση στο κοινό. Η αμοιβή είναι ενιαία, δηλαδή πληρώνεται μία φορά και κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ των δύο κατηγοριών δικαιούχων. Η είσπραξη και η διαχείριση της εύλογης αμοιβής ανατίθεται υποχρεωτικά στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης. Κάθε κατηγορία δικαιούχων μπορεί να εκπροσωπείται, για την είσπραξη της εύλογης αμοιβής, από χωριστό οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των χρηστών και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, το ύψος της εύλογης αμοιβής και οι όροι πληρωμής αυτής καθορίζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Προβλέπεται περίπτωση προσωρινής επιδίκασης της εύλογης αμοιβής, το ποσό της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το μισό της πιθανολογούμενης απαίτησης. Τεκμαίρεται ότι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης νομιμοποιούνται να συμβληθούν ή να ενεργήσουν δικαστικά για όλους τους πνευματικούς δημιουργούς (www.dsanet.gr). 

ΜΠρΑθ 2122/2004

Αναπαραγωγή φωτογραφίας από μη δικαιούχο με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο συνιστά προσβολή του περιουσιακού δικαιώματος του εκδότη και του ηθικού δικαιώματος του δημιουργού ενώ σε περίπτωση παράνομης έντυπης αναπαραγωγής προσβάλλεται και το συγγενικό δικαίωμα του εκδότη (ΔiΜΕΕ 4/2005, Έτος 2ο, σελ. 100, παρατ. Χ. Τσίγκου). 

ΜΠρΑθ 1745/2004

Το αίτημα της απαγόρευσης έκδοσης και κυκλοφορίας βιβλίου και η απόσυρση των ήδη κυκλοφορούντων αντιτύπων του δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με ασφαλιστικά μέτρα, διότι αποτελεί πλήρη ικανοποίηση δικαιώματος (ΔιΜΕΕ 4/2004 - Έτος 1ο, σελ. 233).