Μονομελές Πρωτοδικείο

ΜΠρΑθ 7475/2008

Πνευματική ιδιοκτησία και αθέμιτος ανταγωνισμός. Πώληση αντιγράφου πρωτοτύπου κοσμήματος από ανταγωνιστή του δημιουργού αυτού. Αξιώσεις του δημιουργού. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Νομοθετικό καθεστώς της συμβάσεως της Βέρνης. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των αξιώσεων αυτών. (ΧρΙδ 2009, σελ. 162) (Βλ. Παρατηρήσεις Δ. Καλλινίκου, ΧρΙδ 2009,σελ. 164). 

ΜΠρΑθ 4792/2008

ΜΠρΑθ 941/2008

ΜΠρΑθ 633/2008

Πνευματική Ιδιοκτησία. Δικαιώματα και εξουσίες πνευματικού δημιουργού. Οι πνευματικοί δημιουργοί με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν σε αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά δικαιώματα, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού με αυτό (ηθικό δικαίωμα). Παρουσίαση του έργου στο κοινό. Τι περιλαμβάνει. Δημοσίευση του έργου. Περιεχόμενο δικαιώματος (άρθρ. 3 παρ. 1 εδ. δ’ και ε’ και 4 παρ. 1 εδ. α’ ν. 2121/1993). Αστικές κυρώσεις. Παράνομη προσβολή των δικαιωμάτων του δημιουργού είναι κάθε πράξη, που επεμβαίνει στις εξουσίες του δημιουργού (ηθικές και περιουσιακές) εφ’ όσον γίνεται χωρίς την άδειά του και χωρίς τη συνδρομή λόγου, που αίρει τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής. Εφαρμογή άρθρων 65 ν. 2121/1997 και 914 ΑΚ. Υπαιτιότητα απαιτείται μόνο για την αξίωση αποζημίωσης. Βάρος απόδειξης. Ύψος αποζημίωσης. Χρηματική ικανοποίηση. Καλόπιστη κτήση κυριότητας απί έργου. Ο σχετικός ισχυρισμός είναι νόμω αβάσιμος, διότι ελλείπει το στοιχείο της δημοσιότητας, που χαρακτηρίζει την καλόπιστη κτήση κινητών, η δε προστασία των συναλλαγών δεν ανήκει στον σκοπό του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορεί όμως να έχει σημασία για την υπαιτιότητα του προσβολέα, ως προϋπόθεση της αξιούμενης αποζημίωσης (αρθρ. 1036 ΑΚ) (ΝοΒ, τόμος 56, σελ. 896). 

ΜΠρΑθ 621/2008

ΜΠρΑθ 145/2008 

ΜΠρΑθ 121/2008

ΜΠρΠειρ 479/2008

ΜΠρΠατρ 2885/2008

Η προστασία των προγραμμάτων των Η/Υ. Πότε προστατεύεται ένα πρόγραμμα Η/Υ. Πρέπει το πρόγραμμα να χαρακτηρίζεται από μια προσωπική πνευματική συμβολή του δημιουργού του και από μια και από μια ιδιαίτερη ατομικότητα ή να εμφανίζει δημιουργικό ύφος που το διαφοροποιεί από άλλα παρεμφερή προγράμματα ή ότι πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να αναμένεται με μεγάλη πιθανότητα πως τρίτος δεν θα ήταν σε θέση να δημιουργήσει παράλληλα το ίδιο (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, lawdb.intrasoftnet.com). 

ΜΠρΠατρ 284/2008

Συγγενικά με την πνευματική ιδιοκτησία δικαιώματα. Προσδιορισμός των δικαιούχων. Εκτελεστές, ερμηνευτές μουσικών έργων και παραγωγοί ήχου. Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων αυτών. Καταβολή σχετικής αμοιβής από το χρήστη στους οργανισμούς αυτούς. Προσδιορισμός των αμοιβών. Τεκμήριο (μαχητό) νομιμοποίησης των οργανισμών αυτών για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που αφορούν τα έργα αυτά. (ΕΦΑΔ 2009, σελ. 311) (Βλ. παρατηρήσεις Απ. Τασίκα, ΕΦΑΔ 2009, σελ. 316).