Εφετείο

ΕφΑθ 6658/2009

Υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την συνολική αξία συσκευών, του χαρτιού (κατάλληλου για φωτοτυπίες), των σαρωτών-scanners και των αποθηκευτικών μέσων με χωρητικότητα μικρότερη των 100 Mbytes.Δεν τίθεται ως προύπόθεση της γέννησης και του απαιτητού της εύλογης αμοιβής του αρ.18 Ν.2121/1993 η αναπαραγωγή κάποιου έργου αλλά αυτή υπολογίζεται στο σύνολο των τεχνικών μέσων και συσκευών που κρίνονται πρόσφορα για αναπαραγωγή και δεν συνδέεται η υποχρέωση καταβολής της αμοιβής με την συντελεσμένη αναπαραγωγή των έργων.

ΕφΑθ 4793/2009

Πνευματική ιδιοκτησία. Προστασία αυτής. Ο δημιουργός έχει αφενός περιουσιακό και αφετέρου ηθικό δικαίωμα επί του έργου του. Έννοια πρωτότυπου πνευματικού έργου. Διάκριση αυτού αφενός στη μορφή του και αφετέρου στην ιδέα. Προστατεύεται η μορφή : τηλεοπτική εκπομπή. Παράνομη προσβολή του δικαιώματος επί του έργου (ΔΕΕ 2010/50).

ΕφΑθ 3095/2009

Προβολή έργων από τηλεοπτικές συσκευές ξενοδοχείου. Συνιστά δημόσια εκτέλεση, σύμφωνα με το άρ. 3, παρ. 1 του ν. 2121/1993. Προϋποθέσεις ορισμένου της αγωγής με βάση την προστασία οπτικοακουστικών έργων. Σύμβαση κινηματογραφικής παραγωγής και ποιές εξουσίες μεταβιβάζονται στον παραγωγό. (Βλ. και εισαγ. σημ. Κ. Παμπούκη, ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2009, 765).

ΕφΑθ 885/2009

Πνευματική ιδιοκτησία. Προσδιορισμός πνευματικού δημιουργήματος. Διάκριση πρωτοτύπων έργων, διασκευών και μεταφράσεων. Προστασία αυτών. Αξιώσεις του δημιουργού σε περίπτωση παραβίασης της σχετικής προστασίας. Περιεχόμενο των αξιώσεων αυτών. Μεταβίβαση των σχετικών αξιώσεων. Συνιστά τυπική δικαιοπραξία, την έλλειψη του σχετικού τύπου την επικαλείται μόνον ο πνευματικός δημιουργός. Σύμβαση μετάφρασης. Νομοθετικό καθεστώς που εφαρμόζεται επ` αυτής. Καθορισμός αμοιβής. Ύψος αποζημίωσης σε περίπτωση προσβολής της πρωτότυπης μετάφρασης. Χρόνος παραγραφής της σχετικής αξίωσης (ΔΕΕ 2009/707). 

ΕφΑθ 101/2009

Πνευματική ιδιοκτησία. Χάρτες και αγωγή του Δημοσίου για την αναγνώριση των δικαιωμάτων του πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτούς. Ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα των πνευματικών δημιουργών. Ως προστατευόμενο έργο είναι και οι χάρτες. Η ένδικη αγωγή ήταν ορισμένη. Οι χάρτες δεν αποτελούν κείμενα και δεν εκφράζεται με αυτές άσκησης πολιτειακής αρμοδιότητας, ώστε να μην επεκτείνεται σε αυτούς η προστασία του ν. 2121/1993. Αξιώσεις του δημιουργού επί προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν απαγορεύεται η αναπαραγωγή ενός έργου για ιδιωτική χρήση. Η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού δεν συνιστά ιδιωτική χρήση. Διάθεση από την εναγομένη παραποιημένων χαρτών και πρόκληση στο Δημόσιο ζημίας ίσης με το ποσό που αυτό θα κέρδιζε από την πώληση σε αυτήν των αντίστοιχων χαρτών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Επιδίκαση στην τελευταία χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (Δ/ΝΗ 2010/216). 

ΕφΘεσ 649/2009

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Χρήση από τρίτον, χωρίς σχετική άδεια, κινουμένων σχεδίων, για τα οποία υπάρχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αποζημίωση λόγω της παραβίασης αυτής. Ύψος της αποζημιώσεως. Συρροή αξιώσεως χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Αλλοδαπός δικαιούχος (Η.Π.Α.) των κινουμένων σχεδίων. Απολαύει της ιδίας προστασίας με Έλληνες σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ιδ.δ.δ. Προσδιορισμός εφαρμοστέου δικαίου. Καθεστώς του άρ. 67 ν. 2121/1993 και της διεθνούς συμβάσεως της Βέρνης-Παρισίων, άρ. 5. ( ΕπισκΕμπδ 2009, σελ. 702) (Βλ. εισαγ. σημ. Π. Κωνστατίνου, ΕπισκΕμπδ 2009, σελ. 702). 

ΕφΑθ 6520/2008

Πνευματική ιδιοκτησία. Έννοια "έργου". Αξιώσεις του πνευματικού δημιουργού σε περίπτωση παράνομης εκμετάλλευσης αυτού. Περιεχόμενο των αξιώσεων. Ειδικότερα το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού. Φύση αυτού. Περιουσιακός χαρακτήρας αυτού. Οπτικοακουστικά και μουσικά έργα. Προσβολή του δημιουργού μουσικού έργου με παράλειψη αναφοράς του ονόματός του και με αλλοίωση του έργου (αυθαίρετη διασκευή) σε εκτέλεσή του στο πλαίσιο θεατρικής παράστασης. Δικαιώματα δημιουργού. (ΔΕΕ 2009/325, βλ. σημ. Ν. Κυπρούλη, ΔΕΕ 2009, σελ. 328). 

ΕφΑθ 5863/2008

Πνευματική ιδιοκτησία. Τι θεωρείται ως πνευματικό δημιούργημα τέχνης. Σε τι συνίσταται η πρωτοτυπία του πνευματικού έργου. Τα σχέδια των κοσμημάτων και τα κοσμήματα είναι προστατευτέα βάσει του ν. 2121/1993. Κατά το διεθνή κανονισμό της Χάγης ένα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται εφόσον είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα. Πότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές. Σχέδιο ή υπόδειγμα που έχει καταχωρηθεί κατά τις διατάξεις του πδ 259/1997 είναι δεκτικό προστασίας στην Ελλάδα από το χρόνο που δημιουργήθηκε ή αποτυπώθηκε με οποιαδήποτε μορφή. Εφαρμογή της αρχής της προστασίας εκ τυπικής προτεραιότητας. Σε τι συνίσταται η προστασία του σχεδίου. Κρίση ότι το επίμαχο σχέδιο και το κόσμημα διακρίνεται για την πρωτοτυπία του και καθίσταται πνευματικό έργο δεκτικό προστασίας από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς από τη νομοθεσία περί βιομηχανικών σχεδίων. Το σχέδιο αυτό δεν έχει κατατεθεί στον ΟΒΙ και στη διεθνή καταχώρισή του δεν αναφέρεται και η Ελλάδα και προστατεύεται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το απομιμητικό κόσμημα του εναγομένου είναι σημαντικώς υποδεέστερο αυτού της ενάγουσας, όμως οι υπάρχουσες διαφορές είναι επουσιώδεις και επιφέρουν σύγχυση στον καταναλωτή. Ο εναγόμενος προκαλεί περιουσιακή βλάβη στην ενάγουσα, ηθική βλάβη και δυσφήμηση του κοσμήματός της και απόσπαση πελατείας. Δεκτές η έφεση και η αγωγή (Δ/ΝΗ 2009/585). 

ΕφΑθ 4172/2008

Πνευματική ιδιοκτησία. Περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού. Ανάθεση σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας της διαχείρισης του περιουσιακού δικαιώματος ή των σχετικών εξουσιών. Τεκμήριο μαχητό εκ του άρθρου 55 του ν. 2121/1993 για την απόδειξη της νομιμοποίησης των ανωτέρω οργανισμών. Ο οργανισμός δεν μπορεί να ζητήσει από κάποιον χρήστη αμοιβή μεγαλύτερη από εκείνη που συνήθως καταβάλλεται σε παρόμοιες περιπτώσεις. Το δικαστήριο, ακόμα και κατά την τακτική διαδικασία, δεν μπορεί να ορίσει το ύψος της αμοιβής που θα ήταν "εύλογη" ή "δίκαιη". Η υπαίτια προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως της μουσικής σύνθεσης με κείμενο ή χωρίς κείμενο, ή των συγγενικών δικαιωμάτων του οργανισμού θεμελιώνει υποχρέωση σε αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Ύψος της αποζημίωσης. 

ΕφΑθ 4109/2008

Πνευματική ιδιοκτησία. Διάκριση των δικαιωμάτων του πνευματικού δημιουργού σε περιουσιακό και ηθικό. Εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα και τρόποι μεταβίβασης αυτού. Τι νοείται ως προσβολή του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιτρέπεται χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή η παράθεση σύντομων αποσπασμάτων από το έργο άλλου, νομίμως δημοσιευμένου, για την υποστήριξη ή την κριτική γνώμης, εφόσον η παράθεση είναι σύμφωνη προς τα χρηστά ήθη και η έκταση των αποσπασμάτων δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, εφόσον η παράθεση αυτή συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη. Η παραπάνω προσβολή συνιστά αδικοπραξία κατά το άρθρο 65 του ν. 2121/1993, που είναι ειδικότερο αυτού των άρθρων 914 και 60 ΑΚ. Ζητήματα που πρέπει να αποδείξει ο φορέας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Ελάχιστο όριο αποζημίωσης κατά την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 2121/1993. Κρίση ότι στην ένδικη υπόθεση υπήρχε υπαιτιότητα των εναγομένων για την προσβολή των δικαιωμάτων των εναγόντων κατά την αντιγραφή λευκώματος αυτών. Περιστατικά. Δεν απεδείχθη ότι οι ενάγοντες υπέστησαν περιουσιακή ζημία, αλλά υπέστησαν ηθική βλάβη και δικαιούνται χρηματικής ικανοποίησης. Δεκτή η έφεση, μερικά δεκτή η αγωγή (Δ/ΝΗ 2009, σελ. 582).